Projekt: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ „RAZEM”

 

Projekt: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ „RAZEM”jest to projekt wieloletni przypadający na okres od 1 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2026 roku

 

W ramach programu oferowane będą różnorodne instrumenty wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałymi dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO. Wśród instrumentów wsparcia znajdą się: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty aktywizacji zawodowej i warsztaty psychologiczne oraz usługi trenera pracy. Wsparciem w projekcie zostanie objętych w ciągu 3 lat 120 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W I okresie realizacji projektu przeprowadzona zostanie rekrutacja ok. 80 beneficjentów projektu, którym udzielone zostanie wsparcie ukierunkowane na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Z grupy 80 osób przyjętych do projektu ok. 80% stanowić będą osoby, które były uczestnikami projektu kończącego się 31.03.2023. Część z tych osób podjęła zatrudnienie i wymaga kontynuacji wsparcia aby utrzymać się w zatrudnieniu. Drugą część stanowić będą BO, którym nie udało się zdobyć pracy w ramach zakończonego projektu i potrzebują dalszego wsparcia w aktywizacji zawodowej.

W II i III okresie realizacji wsparcie ukierunkowane będzie na utrzymanie zatrudnienia przez osoby pracujące dzięki działaniom projektowym oraz rekrutację, przygotowanie do zatrudnienia i zatrudnienie kolejnej grupy tak aby w II okresie na liście było 100 osób a w III okresie – 120.

Najważniejszym narzędziem wsparcia będzie usługa trenera pracy. Fundacja posiada zespół doświadczonych trenerów pracy, którzy pracują w projektach aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami od lat.

Beneficjenci projektu będą korzystać z pomocy doradcy zawodowego, który określi ich predyspozycje zawodowe, wskaże kierunki poszukiwania zatrudnienia i wyboru najlepszej oferty pracy. Doradca przeprowadzi dla nowych w projekcie warsztaty aktywizacji zawodowej, udzielać też będzie wsparcia w formie konsultacji indywidualnych.

W sytuacji spadku motywacji, niskiej samooceny i innych problemów psychologicznych – uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologa, w formie konsultacji ind. i wsparcia grupowego.

Dodatkowym instrumentem wsparcia będą staże zawodowe. Zakładamy dość wysoki wskaźnik rezultatu projektu podjęcie zatrudnienia przez min. 36% beneficjentów projektu.

***

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą uzyskać dodatkowe informacje w biurze projektu:

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”

tel. 22 674 11 48 lub 0 510 094 484

Św. Wincentego 92   03-291 Warszawa

Adres e-mail: trenerpracy@hejkoniku.org.pl; asystent@hejkoniku.org.pl