Historia Ośrodka Asystenta Osób Niepełnosprawnych

Historia Ośrodka Asystenta Osób Niepełnosprawnych

W latach 2004 – 2005 Fundacja „Hej, Koniku!” w ramach Programu UE „Phare 2002 – Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu – Integracja Społeczna i Zawodowa Grup Zagrożonych Wykluczeniem”, organizowanym przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP, przygotowała oraz przeszkoliła 80 osób bezrobotnych, mających wspierać osoby niepełnosprawne w aktywizacji społecznej.

Projekt wsparł również Urząd Pracy M. st. Warszawy, organizując wstępne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami oraz finansując staże dla przyszłych asystentów.

Jednocześnie w latach 2006 – 2007 Fundacja wzięła udział w realizacji Programu Equal „Niepełnosprawni – samodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA, PRACA – system zintegrowany”, skierowanym na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wykluczonych społecznie. Praca asystentów polegała na wykorzystaniu aktywizacji społecznej do przygotowania osób niepełnosprawnych do wejścia na otwarty rynek pracy. Asystenci wspomagali osoby niepełnosprawne zarówno w kontaktach społecznych, w przemieszczaniu się po mieście jak i w zbieraniu wszelkich informacji na temat poszukiwania pracy, podczas wizyt w urzędach, itp.

Od 2004 do końca 2011 roku w programach związanych z aktywizacją społeczną i zawodową, usługę Asystenta Osoby Niepełnosprawnej otrzymało od nas ponad 160 Beneficjentów wspieranych przez 60 asystentów.

Według przeprowadzonych ewaluacji 2006-2007 na grupie Beneficjentów Programu Equal, pomoc asystencka okazała się jedną z najbardziej wartościowych usług świadczonych na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Programy finansowane były przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.