Zrealizowane projekty – archiwum

Ośrodek Hipoterapii Fundacji
 • „Prowadzenie zajęć rehabilitacji metodą hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych” – programy współfinansowane przez Gminę Warszawa Targówek w latach 1999- 2001 oraz przez Biuro Zarządu m.st. Warszawa Wydział Polityki Społecznej w 2000 r.;
 • „Rehabilitacja metodą hipoterapii grupy 20 dzieci z Dzielnicy Wola” – dotacja z Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola, okres realizacji od czerwca do grudnia 2002 r.;
 • „Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych z hipoterapią – hipoterapia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Dzielnicy Targówek oraz dzielnic i gmin sąsiadujących” – zadanie realizowane w oparciu o dotację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2003 r.;
 • „Aktywizacja społeczna, psychiczna i ruchowa młodzieży z zaburzeniami psychicznymi poprzez hipoterapię” – program realizowany w oparciu o dotację Ministerstwa Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej w 2003 r.;
 • „Rehabilitacja z elementami hipoterapii” – program zrealizowany w 2004 r. w oparciu o dotację ze środków UE – Phare 2001 „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego” oraz dotacji Ministerstwa Zdrowia i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • „Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych typach placówek – program rehabilitacji metodą hipoterapii dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządów ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym” – program realizowany w 2005 roku w oparciu o dotację z PFRON oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • „Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnych typach placówek – program rehabilitacji metodą hipoterapii” – projekt realizowany w 2006 roku w oparciu o dotację PFRON w ramach programu PARTNER 2006;
 • „Uczestnictwo w ruchu hipoterapeutycznym jako forma aktywizacji i wsparcia psychospołecznego dla osób niepełnosprawnych” – projekt realizowany w 2006 roku w oparciu o dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • „Aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży poprzez sport jeździecki” – zadanie realizowane w 2006 roku w oparciu o dofinansowanie ze środków Miasta Stołecznego Warszawa;
 • „Hipoterapia jako forma aktywizacji ruchowej i psychospołecznej dzieci i młodzieży z uszkodzeniem mózgu.” – zadanie realizowane w 2006 roku w oparciu o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia;
 • „Kompleksowy program rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dzieci z zaburzeniami rozwoju zagrożonych niepełnosprawnością oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością” – zadanie realizowane w oparciu o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia, umowa nr 11/ZPZ/stow./2007/3649 z dn. 13.08.2007, okres realizacji zadania 13.08.2007 – 31.12.2007, kwota dofinansowania – 11 500,00 zł;
 • „Aktywizacja fizyczna i psychospołeczna osób niepełnosprawnych poprzez udział w sporcie jeździeckim” – zadanie realizowane w oparciu o dofinansowanie ze środków Miasta St. Warszawy, umowa nr TAR-10/SR/B/007/232/07, okres realizacji zadania 21.08.2007 – 31.12.2007, kwota dofinansowania – 11 000,00;
 • „Uczestnictwo w ruchu hipoterapeutycznym jako forma aktywizacji i wsparcia psychospołecznego dla osób niepełnosprawnych.” – zadanie realizowane w oparciu o dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, umowa nr 24/2007, okres realizacji zadania 18.06.2007 – 31.12.2007, kwota dofinansowania – 6 000,00 zł;
 • „Program rehabilitacji metodą hipoterapii dla 50 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Ośrodku Fundacji w Warszawie, ul. Wincentego 92” – umowa zawarta z PFRON nr 6PA/000054/07/D z dnia 5 kwietnia 2007 r., okres realizacji zadania 01/01/2007 – 31/12/2007, kwota dofinansowania 100 000 zł;
 • „KROK KU SAMODZIELNOŚCI” – PFRON Partner III; umowa nr 7PA/000012/07/D zaw. w dniu 21.04.2008. Okres realizacji 01.01.2008 do 31.12.2008. Kwota dofinansowania – 100 000,00 zł.
 • „Uczestnictwo w ruchu hipoterapeutycznym jako forma aktywizacji i wsparcia psychospołecznego osób niepełnosprawnych” – ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego; nr umowy 26/2008 zaw. w dniu 04.06.2008. Okres realizacji 04.06.2008 do 31.12.2008. Kwota dofinansowania 10 000,00 zł.
 • „KU SPRAWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI” – M. St. Warszawa; nr umowy B/VI/1/1-NGOP/131/08 zaw. w dniu 08.05.2008. Okres realizacji 08.05.2008 do 31.12.2010. Kwota dofinansowania 185 758,00 zł.
 • „Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym wsparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego i wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym” – M. St. Warszawa, Burmistrz dzielnicy Targówek; nr umowy TAR-10/SR/B/VIII/2/2/115/08 zaw. w dniu 08.04.2008. Okres realizacji 08.04.2008 do 31.12.2008. Kwota dofinansowania 15 000,00 zł.
 • „Hipoterapia jako forma aktywizacji ruchowej i psychospołecznej dzieci i młodzieży z uszkodzeniem mózgu” – Ministerstwo Zdrowia; nr umowy 46/ZPZ/stow./2008/1824/3849 zaw. w dniu 12.08.2008. Okres realizacji 12.08.2008 do 31.12.2008. Kwota dofinansowania 24 160,00 zł.
 • „KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dla 40 osób niepełnosprawnych
  realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa
 • „KONNO PO MEDALE”projekt realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 roku w ramach zadania publicznego „Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym: wparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym”, polegający na prowadzeniu zajęć jazdy konnej z nauką samodzielnej obsługi konia dla 3 osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa
 • „Podniesienie jakości i standardów pracy zespołu terapeutycznego Ośrodka Hipoterapii fundacji” projekt realizowany w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r., zakładający przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu pracy z koniem oraz pracy z pacjentem dla pracowników zespołu terapeutycznego Ośrodka Hipoterapii, mający na celu podnieść jakość świadczonych przez Ośrodek usług hipoterapeutycznych. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa
 • „Remont i modernizacja siedziby Fundacji” Projekt realizowany w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r., zakładający przeprowadzenie remontu budynku biura Fundacji oraz budynku Ośrodka Hipoterapii. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa
 • „KONNO PO MEDALE” projekt realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku w ramach zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, polegający na prowadzeniu zajęć jazdy konnej z nauką samodzielnej obsługi konia dla 3 osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa
 • „KONNO PO MEDALE” projekt realizowany w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia 2021 roku w ramach zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, polegający na prowadzeniu zajęć jazdy konnej z nauką samodzielnej obsługi konia dla 3 osób niepełnosprawnych.
 • „KONNO KU SAMODZIELNOŚCI” projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dla 20 osób niepełnosprawnych realizowany w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa
 • „KONNO KU SAMODZIELNOŚCI” projekt mający na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – prowadzenie rehabilitacji w placówce. Realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 marca 2023 roku w ramach konkursu 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” z dnia 09-09-2019 r. Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podstawie umowy nr ZZB/000577/BF/D z dn. 20.12.2019 r.
 • „KONNO PO MEDALE” projekt realizowany w okresie od 23 maja do 31 listopada 2022 roku w ramach zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, polegający na prowadzeniu zajęć jazdy konnej z nauką samodzielnej obsługi konia dla 3 osób niepełnosprawnych.
Ośrodek Usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej
 • Projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im korzystania z usług bezrobotnych przysposobionych do zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej”, Umowa zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa nr 128/2004; okres realizacji projektu – 09/03/2004 – 31/12/2004; kwota dofinansowania 21 000 zł. Programem objęto 30 osób bezrobotnych oraz 100 osób niepełnosprawnych.
 • Projekt „Integracja społeczna bezrobotnych poprzez przysposobienie do zawodu asystent osoby niepełnosprawnej”. Umowa zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr PL2002/00-580.06.01.04-02-02; okres realizacji zadania – 01/04/2004 – 30/07/2005; kwota dofinansowania – 100 000 euro. W wyniku projektu przeszkolono 83 osoby bezrobotne, 52 osoby bezrobotne rozpoczęły staże zawodowe a 13 w wyniku realizacji projektu uzyskało stałe zatrudnienie. Usługą asystencką objęto 80 osób niepełnosprawnych.
 • „Aktywizacja społeczna iż zawodowa niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im korzystania z usług bezrobotnych przysposobionych do zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej” – Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa, okres realizacji projektu – 03/2004 – 12/2004.
 • Projekt „Przysposobienie bezrobotnych do zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej.”, Umowa z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy nr PS/006/B/73/2005; okres realizacji projektu 24/02/2005 – 31/12/2005; kwota dofinansowania 55 350 zł. Przeszkolono i przygotowano do pracy w charakterze Asystenta 44 osoby.
 • Projekt „Organizowanie szkoleń i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania z nimi opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji – usługi asystenta osoby niepełnosprawnej”. Umowa nr 34/96/PART/2005; okres realizacji zadania 01/07/2005 – 31/12/2005; kwota dofinansowania 50 000 zł. W ramach projektu 30 Asystentów obsługiwało 50 ON.
 • Projekt „ Społeczna aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie profesjonalnych usług Asystenta Osobistego.”, Umowa nr 116 zawarta z Ministerstwem Polityki Społecznej w dniu 26/08/2005. Okres realizacji zadania 01/08/2005 – 31/12/2005. Kwota dofinansowania 130 800 zł. W ramach projektu16 Asystentów obsługiwało 30 ON.
 • „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych – usługi asystenta osoby niepełnosprawnej” – PFRON – Program PARTNER. Kwota dofinansowania 180 000 zł – 01/2006-12/2006 oraz 214 720 zł – 01/2007-12/2007. W ramach projektów 46 Asystentów obsługiwało 80 ON.
 • Projekt „Niepełnosprawni – samodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA, PRACA – system zintegrowany” realizowany przez PRR w ramach IW EQUAL; okres realizacji 01/2006 – 03/2008; Fundacja była Partnerem w realizowanym przez PRR w ramach IW EQUAL Projekcie „Niepełnosprawni – samodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA, PRACA – system zintegrowany”. Fundacja odpowiadała w Partnerstwie za część projektu dotyczącą aktywizacji ON izolowanych społecznie. Asystent ON jest jednym z rezultatów projektu. Za jego upowszechnianie i mainstreaming odpowiada w PRR Fundacja. Fundacja zapewniała też beneficjantom projektu wsparcie psychologiczne – prowadziła grupy wsparcia dla beneficjantów i ich rodzin. Praca asystentów podlegała superwizji przez psychologów Fundacji. W ramach projektu z usług 8 asystentów korzystało ok. 25 ON. Kwota dofinansowania – 327 550 zł.
 • „Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej – wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”. PFRON Partner III – umowa numer 7PA/000012/07/D zaw. w dniu 21 kwietnia 2008. Okres realizacji 01.01.2008-31.12.2008. Kwota dofinansowania 200 000,00.

 

 • Lata 2017-2019
  Ośrodek AON – Info
  Od 1.04.17 do 31.03.2019 prowadzimy współfinansowany przez PFRON (zgodnie z umową nr ZZB/000424/BF/D) projekt Usługa Asystenta ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON – „Usługi asystenta osoby z niepełnosprawnościami – wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami”Realizowany w okresie 26.08.2019 – 15.12.2019 Współfinansowany przez Województwo Mazowieckie zgodnie z umową 273/374/19 zawarta w dniu 23/09/2019

 

 • Lata 2019-2020
  Projekt „Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością narzędziem rehabilitacji społecznej”
  realizowany w okresie 1.04.2019 – 31.03.2020
  w ramach konkursu PFRON nr 1/2018 „SZANSA-ROZWÓJ-NIEZALEŻNOŚĆ”
  współfinansowany ze środków PFRON
  na podstawie umowy nr ZZB/000515/BF/D z dn. 25 kwietnia 2019 r.

 

 • „Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością narzędziem rehabilitacji społecznej” 1.04.2019 – 31.03.2020realizowany w ramach konkursu PFRON nr 1/2018 „SZANSA-ROZWÓJ-NIEZALEŻNOŚĆ” współfinansowany ze środków PFRON na podstawie umowy nr ZZB/000515/BF/D z dn. 25 kwietnia 2019 r. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 40 osób z niepełnosprawnościami. Będą to osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. PROPONOWANE W PROJEKCIE FORMY WSPARCIA: USŁUGA ASYSTENCJI, KONSULTACJE PSYCHOLOGA, WSPARCIE EDUKACYJNE DLA RODZIN, WSPARCIE PSYCHOLOGA

 

 • „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021.
  Program resortowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. W ramach Programu Fundacja – na podstawie umowy nr AOOzN/6/2021 z dn. 13.01.2021 r. – realizuje zadanie obejmujące świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Celem zadania, zgodnie z założeniami Programu, jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie asystenta. Zadanie przewiduje realizację 14 440 godzin usług asystenckich dla 30 osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Okres realizacji: 2 stycznia – 31 grudnia 2021

 

 • „Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością narzędziem rehabilitacji społecznej” 1.04.2020 – 31.03.2021
  Realizowany w ramach konkursu PFRON nr 1/2019 „Kierunek AKTYWNOŚĆ” współfinansowany ze środków PFRON na podstawie umowy nr ZZB/000600/BF/D z dnia 17 kwietnia 2020 r. Głównym celem projektu jest poprawa i utrzymanie kompetencji społecznych i funkcjonowania Osób z Niepełnosprawnością (OzN). Dodatkowym celem jest poprawa funkcjonowania całej rodziny poprzez wsparcie psychologiczne i edukacyjne dla opiekunów faktycznych OzN oraz samych asystentów.
 • Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością narzędziem rehabilitacji społecznej 1.04.2022 – 31.03.2023 Celem projektu jest zwiększenie zakresu aktywności życiowej, kompetencji społecznych, poprawa codziennego funkcjonowania i jakości życia osób z niepełnosprawnościami (OzN). W minimalnym zakresie – utrzymanie poziomu funkcjonowania uzyskanego dzięki dotychczasowym oddziaływaniom i powstrzymanie regresu.
Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” –
Program TRENER PRACY
 • Ośrodek Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – PFRON; umowa nr 18/TRP/U/2008 zaw. w dniu 26.03.2008. Okres realizacji 02.01.2008 do 31.12.2008. Kwota dofinansowania 302 448,00 zł.
 • „Centrum Aktywizacji Zawodowej ON ”Razem”” – Ministerstwo Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; Umowa nr 484 zaw. w dniu 10.09.2008. Okres realizacji zadania 01.08.2008 – 31.12.2008, kwota dofinansowania wynosi 100980,00.

 

 • Zatrudnienie wspomagane – Szansa na pracę – Projekt zakłada prowadzenie na terenie Warszawy oraz okolicznych gmin programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego. W ramach programu oferowane są różnorodne instrumenty wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO. Model wsparcia ON w projekcie oparty jest na standardach EUSE (Europejskiej Unii ZW) i projekcie PFRON „Trener Pracy”. Wsparciem w projekcie w ciągu 3 lat realizacji zostanie objętych 120 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Projekt współfinansowany jest przez PFRON, realizowany w okresie 04.2019 – 03.2022.

 

 • Projekt „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE = AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA” to projekt wieloletni, realizowany w okresie 01.04.2021 do 31.03.2023. Projekt współfinansowany ze środków PFRON.Celem programowym projektu jest wejście na rynek pracy grupy osób z różnymi niepełnosprawnościami (OzN) – nieaktywnych zawodowo lub pracujących, zatrudnionych ze wsparciem Trenera Pracy (TP), mieszkańców woj.mazowieckiego. Rezultatem będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 36%. Część Beneficjantów Ostatecznych (BO) projektu stanowią osoby pracujące, które podjęły pracę dzięki wsparciu trenera pracy we wcześniejszych projektach zatrudnienia wspomaganego (ZW) realizowanych w Fundacji. Celem pośrednim jest m.in. wzrost kompetencji społecznych i zawodowych BO i promocja wśród pracodawców modelu zatrudnienie wspieranego. Model wsparcia OzN w projekcie oparty został na standardach EUSE (Europejskiej Unii ZW) i projekcie PFRON „Trener Pracy”.

 

Inne działania:
 • Senioralna Akademia Zdrowia i Samodzielności 2020 – 2022. Jest to projekt realizowany przez Fundację Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” i współfinansowanym z budżetu m.st. Warszawy. W trakcie zajęć edukacyjnych odbywających się w ramach projektu, seniorzy zdobędą wiedzę z zakresu: kwestii ćwiczeń pamięci i funkcji poznawczych, kwestii ekologii, kwestii prawidłowego odżywiania się, kwestii bezpieczeństwa, kwestii sportu i rekreacji, kwestii rozwoju pasji i zainteresowań. Ponadto uczestnicy projektu będą uczestniczyć w spotkaniach z zakresu tworzenia mini projektów społecznych, tanecznych i spacerach.
 • Kurs na samodzielność i aktywność. „Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025” Głównym wsparciem, które uzyskują Beneficjenci projektu jest usługa asystenta ds. rozwoju społeczno – kulturalnego oraz wsparcie udzielane przez specjalistę ds. aktywizacji osób starszych. Ponadto Beneficjenci projektu uczestniczą w zajęciach rozwijających ich aktywność i samodzielność, licznych spotkaniach w społecznościach lokalnych oraz wyjazdach. W ramach projektu zostanie również przygotowana i wydana publikacja ukazująca różne formy aktywności seniorów. Realizacja projektu przyczyni się do oprawy jakości życia i wzrostu samodzielności oraz zmniejszenia marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów z niepełnosprawnościami.
 • „Radosne Święta – organizowanie pomocy świątecznej dla osób niepełnosprawnych – spotkania świątecznego i paczek świątecznych – w grudniu 2006”, umowa z Miastem Stołecznym Warszawa nr 735/2006/5248; okres realizacji od 28.11.2006 do 31.12.2006; kwota dofinansowania 3 000 zł.
 • „Wigilia 2008” – PFRON Partner III, umowa nr 7BB/000073/07/D zaw. w dniu 04.12.2008; okres realizacji zadania 10.11.2008 do 31.12.2008. Kwota dofinansowania 8 360,00 zł. Projekt w trakcie realizacji.
 • „Kampania informująca i promująca działalność Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”, w tym kampania dotycząca możliwości przekazania 1% podatku n a rzecz Fundacji” – Miasto St. Warszawa, umowa nr CK-WOP/B/X/3/3/236/61/2008/NGO zaw. w dniu 09.12.2008. Okres realizacji zadania 09.12.2008 do 31.12.2008. Kwota dofinansowania 24 500,00 zł. Projekt w trakcie realizacji.
 • „Radosne święta” – M. St. Warszawa, umowa nr. PS/B/VI/3/10/493/2008 zaw. w dniu 03.11.2008. Okres realizacji zadania 03.11.2008 do 31.12.2008. Kwota dofinansowania 5600,00 zł. Projekt w trakcie realizacji.
 •  Projekt Senioralna Akademia Zdrowia jest realizowany przez Fundację Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” a jest  współfinasowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2014-2020. Skierowany jest do 60 seniorów (powyżej 60r.ż.) mieszkających na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Celem głównym projektu jest popularyzacja zdrowego i aktywnego  stylu życia wśród seniorów.  W ramach projektu odbywają się : zajęcia edukacyjne, spotkania warsztatowo – hospitacyjne, spotkania sportowo – rekreacyjne , wakacyjny wyjazd studyjny, I Senioralny Kongres Edukacji Zdrowotnej. Projekt trwa od 1.03.2017 do 31.12.2017.
 • Usługi asystenckie i opiekuńcze dla seniorów z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania, w ramach którego 40 seniorów z niepełnosprawności zostało objętych wsparciem: asystenta seniorów z niepoprawnościami, dietetyka, specjalisty ds. aktywizacji seniorów z niepełnosprawnością. Projekt jest realizowany (i współfinasowany) w ramach  Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS na lata 2014-2020 a jego celem jest poprawa jakości życia i wzrostu samodzielności seniorów z niepełnosprawnościami.
 • „Wędrujący Dom Kultury Osób z Niepełnosprawnościami”
  Pomysł na projekt jest autorskim projektem grupy dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Są to osoby z różnego rodzajami i stopniami niepełnosprawności w różnym wieku, które łączy miłość do aktorstwa, muzyki, śpiewu, robienia czegoś razem a przede wszystkim do niesieniu radości innym osobom. Dlatego po 5 latach od realizowanego przez naszą Fundację projektu artystycznego, zwrócili się oni do nas, by opracować projekt, w ramach którego przygotują oni przedstawienie (montaż słowno – muzyczny), które będą odgrywać w warszawskich placówkach dla osób z niepełnosprawnościami (aby zachęcać ich do aktywności i ukazać, że mimo różnych schorzeń i niepełnosprawności można być radosną osobą, niosącą radość innym).
 • Fundacja realizowała programy aktywizacji osób starszych z niepełnosprawnością m.in. w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020
 • MIĘDZYPOKOLENIOWA AKADEMIA LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
  Zadanie jest finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest przygotowanie adresatów głównych – seniorów z niepełnosprawnością – do bycia liderami społeczności lokalnych! W ramach projektu seniorzy uczestniczą w : Spotkaniach edukacyjnych (m.in. z zakresu edukacji obywatelskiej, kształtowania umiejętności liderskich, przygotowania wniosków do budżetu obywatelskiego etc.) Spotkaniach hospitacyjnych (m.in. spotkań z przedstawicielami Rady Seniorów, autorów projektów budżetów partycypacyjnych etc.) Wyjeździe studyjnym na Podlasie (podczas którego seniorzy uczestniczyli m.in. w spotkaniu z senioralnymi działaczami społecznymi z podlaskich miejscowości)
  A jesienią w ramach projektu odbędzie się: Seminarium dla pracowników i studentów zawodów pomocowych: Aktywizacja zawodowa seniorów z niepełnosprawnościami wyzwaniem dla współczesnej pracy socjalnej
  Kongres międzypokoleniowy: Senior jako lider społeczności lokalnej
  W projekcie uczestniczy 36 seniorów z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie m.st Warszawy.
 • Pomaganie jest miodzio – wspólna akcja z Atrium Targówek
  szczegóły: http://www.hejkoniku.org.pl/asos/pomaganie-jest-miodzio/
 • Projekt „Senioralnej Akademii Zdrowia i Samodzielności 2020 – 2022”
  Projekt jest skierowany dla 48 seniorów z niepełnosprawnościami mieszkającymi na terenie m.st Warszawy, w tym mieszkańców domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, dziennych ośrodków wsparcia oraz seniorów mieszkających w swoich społecznościach lokalnych. W ramach projektu seniorzy będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych (poświęconych m.in. kwestii ekologii i ochrony środowiska, zdrowego odżywiania się, bezpieczeństwa, aktywności fizycznej, rozwoju pasji i zainteresowań etc.), warsztatach tworzenia i wdrażania mini projektów (przygotowywanych wraz z młodzieżą), spacerach edukacyjnych po wybranych dzielnicach stolicy, potańcówkach oraz kongresach edukacyjnych.