Aktualnie realizowane projekty

Ośrodek Hipoterapii Fundacji
 • „KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

  projekt mający na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – prowadzenie rehabilitacji w placówce
  Realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 marca 2023 roku w ramach konkursu 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” z dnia 09-09-2019 r. Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podstawie umowy nr ZZB/000577/BF/D z dn. 20.12.2019 r.

 • „KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”
  projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dla 20 osób niepełnosprawnych realizowany w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa

 

Ośrodek Usług Asystenta Osoby z Niepełnosprawnościami
 • „Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością narzędziem rehabilitacji społecznej”Projekt ma na celu zwiększenie zakresu kompetencji społecznych i poprawę codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. W minimalnym zakresie zakłada utrzymanie poziomu funkcjonowania uzyskanego u beneficjentów dzięki dotychczasowym oddziaływaniom oraz powstrzymanie regresu.Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2021 r do 31 marca 2022 roku w ramach konkursu nr 1/2020 pn. „POKONAMY BARIERY” ogłoszonego dnia 9 października 2020 r.W ramach projektu 60 uczestników otrzyma łącznie 25 860 godzin wsparcia.Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podstawie umowy nr ZZB/000635/BF/D

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” –
Program TRENER PRACY
 • Projekt: „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE – SZANSA NA PRACĘ”
  „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE – SZANSA NA PRACĘ”Projekt zakłada prowadzenie na terenie Warszawy oraz okolicznych gmin programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego. W ramach programu oferowane są różnorodne instrumenty wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO. Model wsparcia ON w projekcie oparty jest na standardach EUSE (Europejskiej Unii ZW) i projekcie PFRON „Trener Pracy”. Wsparciem w projekcie w ciągu 3 lat realizacji zostanie objętych 120 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
  Projekt współfinansowany jest przez PFRON, realizowany w okresie 04.2019 – 03.2022.
 • Projekt „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE = AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA”
  ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE = AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA Projekt „Zatrudnienie Wspomagane = Aktywność Zawodowa” to projekt wieloletni, realizowany w okresie 1.04.2020 do 31.03.2023. Projekt współfinansowany ze środków PFRON. Celem programowym projektu jest wejście na rynek pracy grupy ON – nieaktywnych zawodowo lub pracujących, zatrudnionych ze wsparciem TP. Rezultatem będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 36%. Część BO projektu stanowią osoby pracujące, które podjęły pracę dzięki wsparciu trenera pracy we wcześniejszych projektach zatrudnienia wspomaganego (ZW) realizowanych w Fundacji. Celem pośrednim jest m.in. wzrost kompetencji społecznych i zawodowych BO i promocja wśród pracodawców modelu zatrudnienie wspieranego.
 • „TRENER PRACY NARZĘDZIEM POKONYWANIA BARIER”Projekt „TRENER PRACY NARZĘDZIEM POKONYWANIA BARIER” to projekt
  wieloletni, realizowany w okresie 01.04.2021 do 31.03.2024. Projekt
  współfinansowany ze środków PFRON.Projekt zakłada prowadzenie w siedzibie Fundacji programu aktywizacji zawodowej
  ON, mieszkańców W-wy i okolicznych powiatów, w oparciu o model zatrudnienia
  wspomaganego. W ramach programu oferowane są różnorodne instrumenty
  wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałym i dostosowanym do indywidualnych
  potrzeb poszczególnych BO. Wśród instrumentów wsparcia znajdują się:
  poradnictwo zawodowe i psychologiczne, usługi trenera pracy, warsztaty
  aktywizacji zawodowej, warsztaty psychologiczne oraz 3-miesięczne staże
  zawodowe. Wsparciem w projekcie zostanie objętych w ciągu 3 lat min. 100 osób z różnymi
  rodzajami niepełnosprawności, gł. w stopniu znacznym i umiarkowanym.
  Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły, w miarę potrzeb
  wynikających z założeń projektowych. System rekrutacji jest wielo-stopniowy.
  Wstępną rozmowę z kandydatem przeprowadza trener pracy, następnie doradca
  zaw. i psycholog przeprowadzają wywiad, określają potrzeby BO w zakresie
  wsparcia i tworzą wspólnie z kandydatem IPD. W kolejnym etapie odbywa się
  rozmowa z trenerem pracy i osoba przystępuje do pracy z trenerem przygotowującej
  do podjęcia zatrudnienia.

 

Inne działania:
 • Senioralna Akademia Zdrowia i Samodzielności 2020 – 2022. Jest to projekt realizowany przez Fundację Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” i współfinansowanym z budżetu m.st. Warszawy. W trakcie zajęć edukacyjnych odbywających się w ramach projektu, seniorzy zdobędą wiedzę z zakresu: kwestii ćwiczeń pamięci i funkcji poznawczych, kwestii ekologii, kwestii prawidłowego odżywiania się, kwestii bezpieczeństwa, kwestii sportu i rekreacji, kwestii rozwoju pasji i zainteresowań. Ponadto uczestnicy projektu będą uczestniczyć w spotkaniach z zakresu tworzenia mini projektów społecznych, tanecznych i spacerach.
 • Kurs na samodzielność i aktywność. „Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025” Głównym wsparciem, które uzyskują Beneficjenci projektu jest usługa asystenta ds. rozwoju społeczno – kulturalnego oraz wsparcie udzielane przez specjalistę ds. aktywizacji osób starszych. Ponadto Beneficjenci projektu uczestniczą w zajęciach rozwijających ich aktywność i samodzielność, licznych spotkaniach w społecznościach lokalnych oraz wyjazdach. W ramach projektu zostanie również przygotowana i wydana publikacja ukazująca różne formy aktywności seniorów. Realizacja projektu przyczyni się do oprawy jakości życia i wzrostu samodzielności oraz zmniejszenia marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów z niepełnosprawnościami.
 • Klub Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
  Uczestnicy Klubu uczestniczą w warsztatach aktywizacji zawodowej i korzystają z indywidualnego wsparcia trenerów pracy, objęci byli kompleksowym programem rehabilitacji społeczno-zawodowej ukierunkowanym na przygotowanie, doprowadzenie do zatrudnienia i utrzymanie przez nich pracy.
 • Projekt „Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi”
  Kampanię zainaugurowano w przeddzień obchodów ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO podczas konferencji prasowej z udziałem ekspertów i współautorów publikacji. W wyniku spotkania i działań skierowanych do mediów ukazało się 60 publikacji na temat kampanii i problemu O kampanii napisały czołowe dzienniki i portale opiniotwórcze, a także media lifestylowe, zdrowotne i marketingowe. Kampania spotkała się także z bardzo dobrym przyjęciem zarówno przez środowisko psychiatryczne jak i językoznawców, wpisując się w realną, dawno wyczekiwaną potrzebę działań w tym zakresie. Powstała także publikacja naukowa, która została opublikowana w czasopiśmie psychiatrycznym.