Aktualnie realizowane projekty

Ośrodek Hipoterapii Fundacji
 • „KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

  projekt mający na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – prowadzenie rehabilitacji w placówce
  Realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 marca 2023 roku w ramach konkursu 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” z dnia 09-09-2019 r. Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podstawie umowy nr ZZB/000577/BF/D z dn. 20.12.2019 r.

 • „KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”
  projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dla 20 osób niepełnosprawnych realizowany w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa

 

Ośrodek Usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej
 • Lata 2019-2020
  Projekt „Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością narzędziem rehabilitacji społecznej”
  realizowany w okresie 1.04.2019 – 31.03.2020
  w ramach konkursu PFRON nr 1/2018 „SZANSA-ROZWÓJ-NIEZALEŻNOŚĆ”
  współfinansowany ze środków PFRON
  na podstawie umowy nr ZZB/000515/BF/D z dn. 25 kwietnia 2019 r.
 • Lata 2017-2019
  Ośrodek AON – Info
  Od 1.04.17 do 31.03.2019 prowadzimy współfinansowany przez PFRON (zgodnie z umową nr ZZB/000424/BF/D) projekt Usługa Asystenta ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON
 • „Usługi asystenta osoby z niepełnosprawnościami – wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami”Realizowany w okresie 26.08.2019 – 15.12.2019Współfinansowany przez Województwo Mazowieckie zgodnie z umową 273/374/19 zawarta w dniu 23/09/2019

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” –
Program TRENER PRACY
 • Projekt: „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE – SZANSA NA PRACĘ”
  „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE – SZANSA NA PRACĘ”Projekt zakłada prowadzenie na terenie Warszawy oraz okolicznych gmin programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego. W ramach programu oferowane są różnorodne instrumenty wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO. Model wsparcia ON w projekcie oparty jest na standardach EUSE (Europejskiej Unii ZW) i projekcie PFRON „Trener Pracy”. Wsparciem w projekcie w ciągu 3 lat realizacji zostanie objętych 120 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
  Projekt współfinansowany jest przez PFRON, realizowany w okresie 04.2019 – 03.2022.
 • Projekt „SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY”
  „Samodzielni na rynku pracy” to projekt wieloletnie, realizowany w okresie 1.04.2018 do 31.03.2021. Projekt zakłada prowadzenie w siedzibie Fundacji programu aktywizacji zawodowej ON, mieszkańców W-wy i okolicznych powiatów, w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego. W ramach programu oferowane są różnorodne instrumenty wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO. Wśród instrumentów wsparcia znajdują się: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty aktywizacji zawodowej i warsztaty psychologiczne oraz usługi trenera pracy.
  Projekt współfinansowany przez PFRON i Miasto St.Warszawa.

 

Inne działania:
 • Fundacja realizuje programy aktywizacji osób starszych z niepełnosprawnością m.in. w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020
 • Wędrujący Dom Kultury Osób z Niepełnosprawnościami