Aktualnie realizowane projekty

Ośrodek Hipoterapii Fundacji
 • „KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

  projekt mający na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – prowadzenie rehabilitacji w placówce
  Realizowany w okresie od 1 kwietnia 2023 r do 31 marca 2026 roku w ramach konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem” z dnia 31-10-2022 r. Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podstawie umowy nr ZZB/000881/BF/D zd. 21 czerwca 2023 r.

 

Ośrodek Usług Asystenta Osoby z Niepełnosprawnościami
 • „Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością narzędziem rehabilitacji społecznej”Projekt ma na celu zwiększenie zakresu kompetencji społecznych i poprawę codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. W minimalnym zakresie zakłada utrzymanie poziomu funkcjonowania uzyskanego u beneficjentów dzięki dotychczasowym oddziaływaniom oraz powstrzymanie regresu.Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2021 r do 31 marca 2022 roku w ramach konkursu nr 1/2020 pn. „POKONAMY BARIERY” ogłoszonego dnia 9 października 2020 r. W ramach projektu 60 uczestników otrzyma łącznie 25 860 godzin wsparcia. Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podstawie umowy nr ZZB/000635/BF/D
 • „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 Program resortowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. W ramach Programu Fundacja – na podstawie umowy nr AOOzN/143/2023 z dn. 04.01.2023 r. – realizuje zadanie obejmujące świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Celem zadania, zgodnie z założeniami Programu, jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie asystenta. Zadanie przewiduje realizację 15 940 godzin usług asystenckich dla 29 osób dorosłych z niepełnosprawnościami Okres realizacji: 2 stycznia – 31 grudnia 2023 Kwota dofinansowania 701 708,50 pln

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” –
Program TRENER PRACY
 • „TRENER PRACY NARZĘDZIEM POKONYWANIA BARIER”Projekt „TRENER PRACY NARZĘDZIEM POKONYWANIA BARIER” to projekt
  wieloletni, realizowany w okresie 01.04.2021 do 31.03.2024. Projekt
  współfinansowany ze środków PFRON.Projekt zakłada prowadzenie w siedzibie Fundacji programu aktywizacji zawodowej
  ON, mieszkańców W-wy i okolicznych powiatów, w oparciu o model zatrudnienia
  wspomaganego. W ramach programu oferowane są różnorodne instrumenty
  wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałym i dostosowanym do indywidualnych
  potrzeb poszczególnych BO. Wśród instrumentów wsparcia znajdują się:
  poradnictwo zawodowe i psychologiczne, usługi trenera pracy, warsztaty
  aktywizacji zawodowej, warsztaty psychologiczne oraz 3-miesięczne staże
  zawodowe. Wsparciem w projekcie zostanie objętych w ciągu 3 lat min. 100 osób z różnymi
  rodzajami niepełnosprawności, gł. w stopniu znacznym i umiarkowanym.
  Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły, w miarę potrzeb
  wynikających z założeń projektowych. System rekrutacji jest wielo-stopniowy.
  Wstępną rozmowę z kandydatem przeprowadza trener pracy, następnie doradca
  zaw. i psycholog przeprowadzają wywiad, określają potrzeby BO w zakresie
  wsparcia i tworzą wspólnie z kandydatem IPD. W kolejnym etapie odbywa się
  rozmowa z trenerem pracy i osoba przystępuje do pracy z trenerem przygotowującej
  do podjęcia zatrudnienia.
 • Projekt „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE WSPARCIEM NA DRODZE DO SUKCESU” to projekt wieloletni, realizowany w okresie 01.04.2022 do 31.03.2025. Projekt współfinansowany ze środków PFRON.Celem programowym projektu jest wejście na rynek pracy grupy osób z różnymi niepełnosprawnościami (OzN) – nieaktywnych zawodowo lub pracujących, zatrudnionych ze wsparciem Trenera Pracy (TP), mieszkańców woj.mazowieckiego. Rezultatem będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 36%. Część Beneficjantów Ostatecznych (BO) projektu stanowią osoby pracujące, które podjęły pracę dzięki wsparciu trenera pracy we wcześniejszych projektach zatrudnienia wspomaganego (ZW) realizowanych w Fundacji. Celem pośrednim jest m.in. wzrost kompetencji społecznych i zawodowych BO i promocja wśród pracodawców modelu zatrudnienie wspieranego. Model wsparcia OzN w projekcie oparty został na standardach EUSE (Europejskiej Unii ZW) i projekcie PFRON „Trener Pracy”.
 • Projekt: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ „RAZEM”jest to projekt wieloletni przypadający na okres od 1 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2026 roku
  W ramach programu oferowane będą różnorodne instrumenty wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałymi dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO. Wśród instrumentów wsparcia znajdą się: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty aktywizacji zawodowej i warsztaty psychologiczne oraz usługi trenera pracy. Wsparciem w projekcie zostanie objętych w ciągu 3 lat 120 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

Inne działania:
 • Projekt PODAJ DALEJ  jest projektem skierowanym do osób z zaburzeniami psychicznymi (w postaci zaburzeń otępiennych) i ich rodzinnych opiekunów. Jest on odpowiedzią na zdiagnozowane przez nas potrzeby osób z zaburzeniami poznawczymi i ich rodzin, na podstawie przeprowadzonych przez Fundację badań naukowych wpisujących się w nowatorski nurt badań podejmowanych wspólnie przez naukowców i odbiorców usług społecznych zwanych user approach to policy / user controlled research, które zdaniem brytyjskiego analityka Petera Berseforda są nowym nurtem programowania wsparcia opartego na dzieleniu się wiedzą opartą na bezpośrednim doświadczeniu.
 • Projekt „Samodzielność. Integracja. Aktywność. III” skupia się na trzech elementach: Klub „Samodzielność. Integracja. Rozwój” dla 36 seniorów z zaburzeniami otępiennymi oferuje edukację, warsztaty życia codziennego, spotkania artystyczne i objazdowe spotkania kulturalne; Grupa wsparcia działa jako punkt konsultacyjny dla osób z zaburzeniami otępiennymi, ich rodzin i otoczenia społecznego, zapewniając pomoc informacyjną i przeciwdziałając wypaleniu opiekunów. Organizowane są dwie konferencje szkoleniowe dla kadr instytucji pomocy i aktywnej integracji, skupiające się na wsparciu osób z zaburzeniami poznawczymi i ich rodzin oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu opiekunów.
  Celem projektu jest rozwijanie usług społecznych wspierających samodzielność osób cierpiących na chorobę Alzheimera i inne choroby otępienne.
 • Klub Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
  Uczestnicy Klubu uczestniczą w warsztatach aktywizacji zawodowej i korzystają z indywidualnego wsparcia trenerów pracy, objęci byli kompleksowym programem rehabilitacji społeczno-zawodowej ukierunkowanym na przygotowanie, doprowadzenie do zatrudnienia i utrzymanie przez nich pracy.
 • Projekt „Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi”
  Kampanię zainaugurowano w przeddzień obchodów ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO podczas konferencji prasowej z udziałem ekspertów i współautorów publikacji. W wyniku spotkania i działań skierowanych do mediów ukazało się 60 publikacji na temat kampanii i problemu O kampanii napisały czołowe dzienniki i portale opiniotwórcze, a także media lifestylowe, zdrowotne i marketingowe. Kampania spotkała się także z bardzo dobrym przyjęciem zarówno przez środowisko psychiatryczne jak i językoznawców, wpisując się w realną, dawno wyczekiwaną potrzebę działań w tym zakresie. Powstała także publikacja naukowa, która została opublikowana w czasopiśmie psychiatrycznym.