Klub Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Od kwietnia 2016r przy wsparciu firmy Janssen Cilag Polska w Fundacji „Hej, Koniku” funkcjonuje Klub Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Celem Klubu jest aktywizacja społeczno- zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.

Od lat Beneficjantami Fundacji jest duża grupa osób z zaburzeniami psychicznymi.

Spośród wszystkich rodzajów niepełnosprawności osoby chorujące psychicznie  mają największe trudności ze zdobyciem zatrudnienia. Problemy tej grupy wynikają z uprzedzeń i obaw pracodawców, które często udaje się rozwiać poprzez bezpośredni kontakt z trenerem pracy i perspektywą wsparcia udzielanego pracodawcy w modelu zatrudnienia wspomaganego. Osoby te wymagają szczególnie intensywnego wsparcia w okresie  przygotowania do zatrudnienia, dłużej adaptują się w miejscu pracy, w procesie aktywizacji zawodowej muszą pokonać bariery związane z uprzedzeniami współpracowników oraz problemy wynikające ze specyfiki ich choroby.  Doświadczenie Fundacji pokazuje, że w wypadku tych osób model zatrudnienia wspomaganego – wspieranie osoby na drodze aktywizacji zawodowej przez wykwalifikowanych trenerów pracy i psychologów – przynosi doskonałe rezultaty. W przypadku tak trudnej grupy uzyskujemy wskaźnik zatrudnialności na poziomie ponad 35%.

Uczestnicy Klubu uczestniczą w warsztatach aktywizacji zawodowej i korzystają z indywidualnego wsparcia trenerów pracy, objęci byli kompleksowym programem rehabilitacji społeczno-zawodowej ukierunkowanym na przygotowanie, doprowadzenie do zatrudnienia i utrzymanie przez nich pracy.

Część z uczestników projektu stanowią osoby uczestniczące obecnie w programie aktywizacji realizowanym przez Fundację ze środków PFRON, wymagające dodatkowego wsparcia. Projekt jest też szansą na zaktywizowanie osób, które z powodów formalnych (np. brak orzeczenia o niepełnosprawności) nie mogą korzystać z projektów Fundacji finansowanych przez PFRON. Są to m.in. osoby kierowane do Fundacji ze szpitali i oddziałów psychiatrycznych.