Programy realizowane przez Ośrodek Hipoterapii

„KONNO PO MEDALE”

projekt realizowany w okresie od 23 maja do 31 listopada 2022 roku
w ramach zadania publicznego
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
polegający na prowadzeniu zajęć jazdy konnej z nauką samodzielnej obsługi konia dla 3 osób niepełnosprawnych.

Grupa docelowa:
Młodzież oraz dorośli niepełnosprawni (byli uczestnicy zajęć hipoterapii) którzy chcą kontynuować rehabilitację poprzez jazdę konną.


KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt mający na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – prowadzenie rehabilitacji w placówce

Realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 marca 2023 roku

w ramach konkursu 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” z dnia 09-09-2019 r.

Projekt współfinansowany przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

na podstawie umowy nr ZZB/000577/BF/D z dn. 20.12.2019 r.

Celem projektu jest wypracowanie przez ON (beneficjenta) optymalnej na danym etapie życia samodzielności – poprawa funkcjonowania w tych obszarach, które najbardziej dezorganizują egzystencję i utrudniają usamodzielnienie ON. W minimalnym zakresie utrzymanie wypracowanej dotychczas sprawności warunkującej osiągnięty poziom samodzielności życiowej lub spowolnienie pogłębiania niepełnosprawności.

WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 35 osób (32 dzieci i 3 dorosłych) z terenu województwa mazowieckiego. Beneficjentami zadania będą osoby (dzieci, młodzież i dorośli) z różnymi rodzajami niepełnosprawności, głównie ruchową, intelektualną, psychiczną, społeczną lub sprzężoną, które z racji swoich deficytów osiągają niższy niż ich zdrowi rówieśnicy poziom samodzielności życiowej, zagrożone są w dużym stopniu zależnością od bliskich, społeczeństwa i instytucji państwa. W szczególności będą to osoby, których niepełnosprawność spowodowana jest m.in. następującymi schorzeniami:

– wadami rozwojowymi, uszkodzeniami i urazami CUN (m.in. wodogłowie, mózgowe porażenie dziecięce, stany po udarze mózgu, po operacji guza mózgu)

– chorobami i zespołami genetycznymi oraz chorobami metabolicznymi grożącymi zaburzeniem i opóźnieniem rozwoju (m.in. zespół Downa)

– dysfunkcjami narządu ruchu na tle neurologicznymi ortopedycznym (m.in. stwardnieniem rozsianym)

– upośledzeniem umysłowym o różnej etiologii

– zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym określanymi jako całościowe zaburzenia rozwoju)

– ADHD

– uszkodzeniami analizatorów wzroku lub słuchu

– chorobami psychicznymi

Rekrutacja uczestników będzie odbywać się w trzech etapach:

 1. z listy osób oczekujących na udział w projekcie
 2. spośród kandydatów zgłaszających się indywidualnie lub przysyłanych przez instytucje i organizacje w odpowiedzi na upowszechnianie informacji o realizowanym zadaniu
 3. rekrutacja uzupełniająca w przypadku zwalniania miejsc w trakcie realizacji projektu z utworzonej listy rezerwowej

W związku ze specyfiką podstawowej stosowanej w projekcie formy wsparcia, jaką jest hipoterapia i istniejącymi przeciwwskazaniami medycznymi do jej stosowania, warunkiem udziału w procesie rekrutacji będzie dostarczenie zgody od lekarza na udział w tej formie rehabilitacji na formularzu karty kwalifikacyjnej opracowanej przez zespół terapeutów fundacji, na której lekarz określi również rodzaj niepełnosprawności i jej przyczynę, występujące deficyty, zaburzenia i towarzyszące dysfunkcje. Rekrutacji i kwalifikacji będzie dokonywał specjalista ds. hipoterapii na podstawie dostarczonej przez kandydatów dokumentacji. Rekrutacja zostanie rozpoczęta w styczniu i będzie trwała do czasu wyczerpania limitu miejsc. Osoby nowo zgłaszające się i kwalifikujące się do udziału w projekcie, a nie przyjęte ze względu na brak miejsc będą dopisywane na listę rezerwową. W przypadku zwalniania miejsc w trakcie realizacji zadania przeprowadzać będziemy rekrutację uzupełniającą w oparciu o listę rezerwową. Osoby zakwalifikowane zostaną zapoznane z regulaminem Ośrodka Hipoterapii.

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 1. HIPOTERAPIA

To ukierunkowane działanie terapeutyczne wykorzystujące terapeutyczne właściwości konia, kontaktu z koniem i jazdy konnej, zmierzające do poprawy funkcjonowania człowieka w sferach zaburzonych. Hipoterapia realizowana jest w różnych formach i przez specjalistów z różnych dziedzin związanych z terapią i leczeniem. W projekcie realizować będziemy następujące formy hipoterapii:

– FIZJOTERAPIA NA KONIU, która polega na prawidłowym wykorzystaniu terapeutycznych właściwości ruchu konia dla usprawniania ruchowego pacjenta oraz na zindywidualizowanym doborze ćwiczeń wykonywanych na koniu. Przeznaczona jest dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu pochodzenia neurologicznego i ortopedycznego.

– PSYCHOPEDAGOGICZNA JAZDA KONNA, która wykorzystuje i intensyfikuje aspekty psychopedagogiczne kontaktu z koniem i jazdy konnej, w miarę potrzeb wprowadza elementy psychoterapii, logopedii, gry i zabawy edukacyjne itp. Przeznaczona jest głównie dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, opóźnieniem psychoruchowym, zaburzeniami emocjonalnymi, deficytami w zakresie wzroku i słuchu, z ADHD.

– TERAPIA Z KONIEM, która wykorzystuje emocjonalny kontakt pacjenta z koniem torujący drogę poprawie relacji z otoczeniem społecznym (w tej formie hipoterapii nie jest konieczne dosiadanie konia). Przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami kontaktu społecznego, nasilonym lękiem społecznym, autystycznych, psychotycznych, z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych społecznie.

Dobierając formę i specjalistę prowadzącego zajęcia z hipoterapii dla osób z różnymi schorzeniami i dysfunkcjami mamy świadomość, że problemy fizyczne, umysłowe i psychospołeczne często zazębiają się, a dysfunkcje w jednej sferze powodują ryzyko zaburzeń w innych sferach. Jednak granice między formami hipoterapii nie są sztywne, a wszystkie oddziaływania terapeutyczne uzyskane dzięki obecności konia przenikają się wzajemnie pozwalając na wieloprofilowe usprawnianie. Organizacyjnie hipoterapia to zajęcia indywidualne prowadzone w czterech podstawowych układach: 4 na 1 – hipoterapeuta siedzący z uczestnikiem na koniu (tzw. asekuracja i praca z góry) + asystent prowadzący konia + dwóch asystentów lub hipoterapeutów asekurujących (po obu stronach konia). 3 na 1 – hipoterapeuta + asystent prowadzący konia + asystent lub hipoterapeuta asekurujący uczestnika. 2 na 1- hipoterapeuta odpowiedzialny za proces terapeutyczny + asystent hipoterapeuty prowadzący konia (układ najczęściej stosowany) 1 na 1 – sam hipoterapeuta, gdy uczestnik nie wymaga już asekuracji, przygotowuje się do nauki samodzielnej jazdy.

 1. TRENER OPIEKUN KONI – OPIEKA SPECJALISTYCZNA I TRENING KONI

Wsparcie to będzie obejmowało systematyczny trening koni i pracę nad przygotowywaniem ich do specyficznej współpracy z niepełnosprawnymi, a także codzienną opiekę i nadzór nad zdrowiem koni: karmienie, podawanie leków, monitorowanie konsultacji weterynaryjnych, szczepień, odrobaczania, koniecznych zabiegów i leczenia oraz obsługi kowalskiej. Regularna, cykliczna praca z końmi przysposabiająca je do specyficznej pracy z niepełnosprawnymi będzie obejmowała m.in. wyciszanie reakcji lękowych, przyzwyczajanie do kul, wózków inwalidzkich, trudnych zachowań, specyfiki pracy wymagającej długiego monotonnego chodzenia stępem, częstych postojów, natychmiastowego reagowania na komendy głosowe, różnych wykorzystywanych podczas zajęć pomocy terapeutycznych, tj. piłki, obręcze, szarfy, spinacze itp. Monotonia pracy w hipoterapii (długotrwała praca w stępie, najwolniejszym z chodów konia) jest dla konia trudna emocjonalnie, wymaga zatem stworzenia warunków do aktywnego ruchu i odreagowania, a konieczność utrzymania koni w dobrej kondycji wymaga zapewnienia im systematycznego treningu na lonży i pod siodłem. Konie wykorzystywane do jazdy konnej dla ON muszą być również w stałym treningu prowadzonym przez sprawną osobę, która będzie korygowała błędy popełniane przez ON, a wynikające ze specyfiki ich niepełnosprawności.

 1. MONITOROWANIE PRACY ZESPOŁU MERYTORYCZNEGO

– nadzór nad merytoryczną stroną procesu rekrutacji, w tym weryfikacja dokumentacji medycznej pod kątem wskazań i przeciwwskazań do hipoterapii, wymagająca doświadczenia i specjalistycznej wiedzy z zakresu hipoterapii;

– wywiady z BO lub jego rodzicami, identyfikacja osiowych dysfunkcji i problemów wynikających z niepełnosprawności;

– opracowywanie IPD – ustalanie indywidualnego doboru koni i terapeutów, zgodnego z wiekiem i profilem dysfunkcji BO oraz nadzorowanie, konsultowanie i weryfikowanie opracowywania przez terapeutów planów terapeutycznych;

– opracowywanie grafików zajęć – indywidualne ustalanie z beneficjentami terminów zajęć poszczególnych form wsparcia w uzgodnieniu z dostępnością odpowiedniego konia i wyznaczonego terapeuty, co wymaga znajomości koni i zasad ich indywidualnego doboru dla każdego BO oraz wiedzy i doświadczenia z zakresu hipoterapii;

– utrzymywanie stałego kontaktu z zespołem merytorycznym celem zapewnienia ujednoliconej i profesjonalnej obsługi BO, prawidłowego dokumentowania pracy terapeutów;

– wszelkie kontakty z BO związane z realizacją projektu, przyjmowanie wszelkich uwag dotyczących realizowanego projektu, bieżące rozwiązywanie zgłaszanych przez BO problemów;

– monitorowanie realizacji IPD – w tym udzielanie wsparcia merytorycznego członkom zespołu, konsultowanie i pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się w pracy terapeutycznej trudności i problemów, superwizje;

– monitorowanie zakresu wsparcia udzielanego BO;

– nadzorowanie opieki sprawowanej nad końmi pracującymi przy realizacji projektu;

HARMONOGRAM POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ PROJEKTU:

 1. Informacja o projekcie i promocja (styczeń 2020 – marzec 2021)
 2. Rekrutacja uczestników. Wywiady, analiza dokumentacji kwalifikacyjnej – identyfikacja indywidualnych deficytów. Podpisywanie dokumentów. (styczeń 2020)
 3. Opracowanie IPD dla każdego uczestnika, dobór form wsparcia (styczeń 2020 – marzec 2020)
 4. Opracowanie tygodniowych grafików zajęć (styczeń, luty, czerwiec, wrzesień 2020)
 5. Realizacja zajęć hipoterapii (styczeń 2020 – marzec 2023)
 6. Systematyczna opieka nad końmi i trening specjalistyczny koni (styczeń 2020 – marzec 2023)
 7. Rekrutacja uzupełniająca BO (luty 2020 – marzec 2021)
 8. Tworzenie IPD dla BO z rekrutacji uzupełniającej (luty 2020 – marzec 2021)
 9. Opieka merytoryczna nad projektem (styczeń 2020 – marzec 2023)
 10. Koordynacja administracyjna i obsługa techniczna (w tym prowadzenie EGW) (styczeń 2020 – marzec 2023)
 11. Konsultacyjne spotkania zespołu pracowników projektu. (styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad 2020, styczeń, marzec 2021)
 12. Rekrutacja wolontariuszy (stosownie do bieżących potrzeb) (styczeń 2020 – marzec 2023)
 13. Obsługa kadrowo-księgowa (styczeń 2020 – marzec 2023)
 14. Ewaluacja zadania (marzec 2023)

„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dla 20 osób niepełnosprawnych
realizowany w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zadanie jest zmodyfikowaną kontynuacją działań realizowanych w Fundacji w latach 2017-2019. Osią zadania jest objęcie grupy osób z różnymi schorzeniami, mieszkających w Warszawie, działaniami rehabilitacyjnymi, uzupełniającymi wobec wczesnej rehabilitacji medycznej, mającymi na celu utrzymanie i dalsze podnoszenie osiągniętego poziomu sprawności, poprawę jakości życia oraz aktywizację psychospołeczną. Dla osiągnięcia tego celu zastosujemy wypracowany przez lata działalności model usprawniania oparty na hipoterapii.
Hipoterapia jest aktywną formą rehabilitacji wykorzystującą terapeutyczne właściwości jazdy konnej i kontaktu z koniem. Jest metodą oddziałującą terapeutycznie w trzech sferach funkcjonowania człowieka: fizycznej (w tym ruchowej), psychicznej i społecznej. Jest przy tym metodą lubianą, silnie motywującą, aktywizującą, rozwijającą otwartość i samodzielność. W zadaniu będziemy stosować następujące formy hipoterapii: fizjoterapia na koniu, psychopedagogiczna jazda konna, terapia z koniem.

Miejsce realizacji zadania
Siedziba Fundacji – ośrodek hipoterapii zlokalizowany w Warszawie, w dzielnicy Targówek, przy ulicy Św. Wincentego 92.

Grupa docelowa
Działaniami w ramach zadania w okresie od 1.03.2020 do 31.12.2022 zostanie objęta grupa około 20 osób – mieszkańców Warszawy, głownie dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych z niepełnosprawnością. W kolejnych 2 okresach będzie to grupa 17 BO.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną następujące działania:
1. informacja o zadaniu na stronie internetowej Fundacji i na Facebooku oraz tablicach informacyjnych w siedzibie
2. rekrutacja uczestników
3. rekrutacja wolontariuszy
4. opracowanie i uaktualnianie grafiku zajęć
5. opracowanie planów terapeutycznych
6. prowadzenie zajęć hipoterapii
7. opieka nad końmi i systematyczny trening koni
8. prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania
9. opieka merytoryczna specjalisty ds. hipoterapii
10. ewaluacja zadania
11. koordynacja zadania
12. obsługa księgowa i kadrowa zadania