Programy realizowane przez Ośrodek Hipoterapii

KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt mający na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – prowadzenie rehabilitacji w placówce

Realizowany w okresie od 1 kwietnia 2023 r do 31 marca 2026 roku

Projekt współfinansowany przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

na podstawie umowy nr ZZB/000881/BF/D.

Celem projektu jest wypracowanie przez ON (beneficjenta) optymalnej na danym etapie życia samodzielności – poprawa funkcjonowania w tych obszarach, które najbardziej dezorganizują egzystencję i utrudniają usamodzielnienie ON. W minimalnym zakresie utrzymanie wypracowanej dotychczas sprawności warunkującej osiągnięty poziom samodzielności życiowej lub spowolnienie pogłębiania niepełnosprawności.

WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 60 osób (50 dzieci i 10 dorosłych) z terenu województwa mazowieckiego. Beneficjentami zadania będą osoby (dzieci, młodzież i dorośli) z różnymi rodzajami niepełnosprawności, głównie ruchową, intelektualną, psychiczną, społeczną lub sprzężoną, które z racji swoich deficytów osiągają niższy niż ich zdrowi rówieśnicy poziom samodzielności życiowej, zagrożone są w dużym stopniu zależnością od bliskich, społeczeństwa i instytucji państwa. W szczególności będą to osoby, których niepełnosprawność spowodowana jest m.in. następującymi schorzeniami:

– wadami rozwojowymi, uszkodzeniami i urazami CUN (m.in. wodogłowie, mózgowe porażenie dziecięce, stany po udarze mózgu, po operacji guza mózgu)

– chorobami i zespołami genetycznymi oraz chorobami metabolicznymi grożącymi zaburzeniem i opóźnieniem rozwoju (m.in. zespół Downa)

– dysfunkcjami narządu ruchu na tle neurologicznymi ortopedycznym (m.in. stwardnieniem rozsianym)

– upośledzeniem umysłowym o różnej etiologii

– zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym określanymi jako całościowe zaburzenia rozwoju)

– ADHD

– uszkodzeniami analizatorów wzroku lub słuchu

– chorobami psychicznymi.