Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Dlaczego warto uczestniczyć w programie pracy wspomaganej

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Osoby niepełnosprawne stanowią grupę biernych zawodowo, która ze względu na istnienie różnorakich barier społecznych oraz indywidualnych zdrowotnych, ma największe trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Stanowi to ogromny problem, gdyż dla właśnie dla osób z niepełnosprawnością podjęcie pracy jest szczególnie ważne – podjęcie pracy zawodowej oznacza dla nich nie tylko polepszenie sytuacji finansowej, lecz nade wszystko:

–  podnosi poczucie ich własnej wartości

–  jest formą terapii

–  sprzyja polepszeniu stanu zdrowia

Jak wskazują doświadczenia programów zatrudnienia wspomaganego, realizowanych gł. przez organizacje pozarządowe, osoba niepełnosprawna, która podejmie wysiłek w kierunku znalezienia i utrzymania pracy, i jeśli otrzyma w tym wysiłku wsparcie profesjonalnie przygotowanej osoby – trenera pracy –  poprawia się jej stan zdrowia i funkcjonowanie społeczne.
—————————————————————————————————————–

PRACODAWCY

Pracodawcy zatrudniający osobę niepełnosprawną:

 • zyskują dobrego pracownika – rzetelnego, solidnego i lojalnego, który swoim zachowaniem będzie motywował innych do pracy,
 • wzmacniają swoją reputację poprzez uzyskanie opinii pracodawcy przyjaznego osobom niepełnosprawnym
 • promują swoją firmę jako przedsiębiorstwo otwarte, nowoczesne i zaangażowane społecznie

—————————————————————————————————————–

Stałe monitorowanie pracy ON przez trenera jest gwarantem bezpieczeństwa dla obu stron: dla pracodawcy – zapewnieniem prawidłowego wykonywania obowiązków przez osobę zatrudnioną, dla osoby zatrudnionej – trwałości zatrudnienia.

 

Zatrudnienie Wspomagane (ZW) – co to jest?

Programy wspomaganego zatrudniania osób niepełnosprawnych to  programy, w których osoby niepełnosprawne poszukujące pracy wspierane są kompleksowo przez specjalistów z zakresu aktywizacji zawodowej OzN – trenerów pracy, psychologów doradców zawodowych, itp. Zatrudnienie wspomagane to całościowy system wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami ukierunkowany na znalezienie, podjęcie i utrzymanie pracy przez osoby niepełnosprawne mające trudności na rynku pracy, najczęściej nieaktywne zawodowo.

Zadania trenera pracy wspomaganej to przede wszystkim:

 • ocena oraz przygotowanie osoby wytypowanej do zatrudnienia w zakresie umiejętności społecznych niezbędnych przy wykonywaniu pracy – opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego. Proces oceniania aktualnych umiejętności klienta, jego zainteresowań i przewidywanego wsparcia potrzebnego przy doborze jak najlepszej dla niego pracy.
 • wsparcie osoby niepełnosprawnej w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu miejsca pracy
 • pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach związanych z procedurą zatrudnienia
 • określenie w porozumieniu z pracodawcą zakresu czynności, które będą w zakresie obowiązków zatrudnianej osoby oraz wymiaru czasu pracy
 • przygotowanie pracodawcy i współpracowników do współpracy z pracownikiem niepełnosprawnym
 • szkolenie osoby niepełnosprawnej na stanowisku pracy aż do całkowitej jej adaptacji i usamodzielnienia
 • czuwanie nad bezpiecznym dojazdem do pracy i z powrotem – w miarę potrzeb
 • monitorowanie pracy osoby zatrudnionej – długoterminowe wsparcie osoby zatrudnionej polegające na systematycznym i ciągłym działaniu trenera na terenie zakładu pracy (kontakt minimum raz w miesiącu) oraz prowadzeniu przez trenerów równoległych spotkań osób już zatrudnionych i pracujących samodzielnie.
 • staly kontakt z pracodawcą i reagowanie na wszelkie zgłaszane przez pracodawcę lub BO problemy.

Dotychczas w Polsce projekty ZW realizowane są gł. przez NGOsy ze środków PFRON oraz UE. Programem wspomaganego zatrudnienia objęte są najczęściej osoby niepełnosprawne z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, nieaktywne zawodowo. PFRON dopuszcza udział pracujących OzN, które podjęły zatrudnienie w modelu ZW.

Osoby niepełnosprawne uczestniczące w programie, mają zagwarantowane podstawowe prawa człowieka a w szczególności:

* prywatność, poufność, pełną tolerancję i akceptację oraz traktowanie z należytą godnością i szacunkiem,

* ochronę przed jakąkolwiek formą dyskryminacji oraz nadmierną eksploatacją umysłową i fizyczną,

* pomoc w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu pracy na otwartym rynku pracy,

* otrzymywanie zatrudnienia odpowiedniego do wieku oraz predyspozycji kandydata zgodnego z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Doświadczenia wielu krajów wskazują na wspomagane zatrudnianie, realizowane w formie pomocy osobistego asystenta zawodowego (trenera pracy), jako najbardziej efektywną formę usług wspierających zarówno dla tych grup osób niepełnosprawnych jak i dla zatrudniających ich pracodawców.