Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu

Zapytanie ofertowe 

       Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!” z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 92, KRS 0000145797 przesyła zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu PIĘCIU projektów.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie oferenta

Zapytanie ofertowe- audyt 2021

Wytyczne dotyczące audytu

formularz ofertowy

Celem audytu zewnętrznego w/w projektów jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania są kwalifikowalne, a zadanie jest realizowane zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

Warunki realizacji audytu:

  1. Audyt musi być przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego, realizowany na oryginałach dokumentów.
  2. Ewentualne kopie dokumentów Wykonujący audyt wykona samodzielnie w siedzibie Zamawiającego.

Oferty cenowe (osobno dla każdego z pięciu projektów) przygotowane wg załączonego formularza wraz z wymaganymi załącznikami proszę przesłać do dnia: 30.11.2021 r. wyłącznie w formie wydrukowanej pocztą tradycyjną/kurierem na adres :

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!”

Św. Wincentego 92

03-291 Warszawa

z dopiskiem: oferta audytu 2022