Realizowane projekty AON

 

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na podstawie umowy nr nr ZZB/000635/BF/D zawartej w ramach konkursu PFRON nr 1/2020 „POKONAMY BARIERY”

pn: „Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością narzędziem rehabilitacji społecznej”

realizowany w okresie 1.04.2021 – 31.03.2022

Głównym celem projektu zakresie jest zwiększenie zakresu kompetencji społecznych i poprawa codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością
(OzN). W minimalnym zakresie będzie to utrzymanie poziomu funkcjonowania uzyskanego dzięki dotychczasowym oddziaływaniom i powstrzymanie
regresu.

Celem dodatkowym jest poprawa funkcjonowania całej rodziny poprzez wsparcie psychologiczne udzielane faktycznym opiekunom i asystentom.

 

WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
Do projektu zostanie przyjętych 60 osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa mazowieckiego . Będą to osoby posiadające aktualne orzeczenie o
niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Rekrutacja BO będzie prowadzona w trzech etapach:
a) najpierw spośród uczestników tożsamego projektu, którego realizacja zakończy się 31.03.2021 r. – spośród tych BO dla których wskazana jest kontynuacja
wsparcia;
b) następnie spośród osób z listy rezerwowej utworzonej w czasie realizacji poprzedniego projektu;
c) w trzeciej kolejności spośród osób zgłaszających się w odpowiedzi na informację o projekcie umieszczoną na stronie www i w mediach społecznościowych.
Warunkiem podstawowym udziału w projekcie będzie posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu znacznym lub
umiarkowanym niepełnosprawności. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełnią formularz zgłoszeniowy, w którym określą swoje potrzeby i
oczekiwania dotyczące zakresu usługi asystenta. Rekrutacja zakończy się podpisaniem kontraktu między BO (lub jego przedstawicielem ustawowym) a
przydzielonym asystentem. W razie potrzeby będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.

 

PROPONOWANE W PROJEKCIE FORMY WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO DLA BO:
1. USŁUGA ASYSTENCJI
Asystent pracując indywidualnie z BO pomoże mu nabyć/rozwinąć umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, komunikowania się z
otoczeniem oraz odnajdywania się w różnych rolach i sytuacjach społecznych. Usługa ta pomaga pokonać wynikające z niepełnosprawności bariery oraz
przeciwdziała społecznemu i zawodowemu wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami, poprzez umożliwienie im korzystania z edukacji, dóbr kultury,
terapii, zajęć sportowych, artystycznych itp., dając wsparcie w codziennej aktywności, także zawodowej. Asystent ON poprzez pracę z beneficjentem
przygotowuje go do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, w stopniu w jakim umożliwia to stan zdrowia beneficjenta. Usługa stwarza
szczególnie młodym ludziom szansę na lepszy rozwój i poprawę życiowych możliwości. Pracując nad ustalonymi kontraktem celami cząstkowymi swojej
pracy asystent umożliwia BO osiągnięcie możliwie największej indywidualnej samodzielności oraz aktywności społecznej i zawodowej BO.

2. KONSULTACJE PSYCHOLOGA
Celem formy wsparcia jest diagnoza deficytów funkcjonowania i posiadanych kompetencji u BO w chwili przystąpienia do projektu, określenie
indywidualnego celu, kierunku i obszarów wsparcia oraz monitorowanie uzyskanych postępów BO a także indywidualne wsparcie psychologiczne dla BO w
okresie trwania projektu (także zdalne). Po zgłoszeniu BO do projektu psycholog przeprowadza rozmowę rekrutacyjną, podczas której wypełnia arkusz
obserwacji. W oparciu o informacje zawarte w zgłoszeniu i arkuszu obserwacji ustala Indywidualny Plan Działania i dobiera asystenta do pracy z danym BO.
Realizacja IPD jest monitorowana przez psychologa. On też w oparciu o obserwowane postępy modyfikuje IPD w razie potrzeby. Końcowy wywiad
psychologa z BO ustala uzyskane rezultaty.
3. WSPARCIE SPECJALISTYCZNE BENEFICJENTÓW, ICH RODZIN ORAZ ASYSTENTÓW
Celem zastosowania tej formy wsparcia jest poprawa całościowego funkcjonowania BO i jego komunikacji z otoczeniem oraz zapewnienie harmonijnej
współpracy asystenta z BO i jego najbliższymi. Zapobiega ona ewentualnym konfliktom w relacji BO i jego rodziny z asystentem, umożliwia minimalizację
występowania trudnych zachowań. Zapewnia wzrost motywacji BO w dążeniu do osiągania celów cząstkowych i trenowanych z asystentem umiejętności.
Dba o efektywność usługi asystenckiej. W sytuacji kryzysowej koncentruje się na pracy nad bieżącym problemem BO w relacji z otoczeniem jak i
asystentem.
Wsparcie psychologiczne w projekcie to w szczególności dbanie o prawidłowy kontakt asystenta z podopiecznym oraz rodzicem i najbliższymi członkami
rodziny, pomoc w planowaniu i organizacji pracy asystenta, wyznaczanie celów i sposobów pracy z podopiecznym, kształtowanie cech osobistych i
asertywnej postawy w relacji z podopiecznym i rodzicem, przeciwdziałanie oznakom wypalenia zawodowego, spotkania konsultacyjno-superwizyjne dla
asystentów mające na celu redukcję napięcia emocjonalnego związanego z pracą z podopiecznym, pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się wyzwań i

problemów oraz motywowanie do zachowywania wysokich standardów jakości w pracy. W relacji z BO i jego rodziną psycholog motywuje i nakierowuje BO
do osiągania założonych celów, udziela wsparcia psychologicznego uczestnikom projektu i rodzicom/opiekunom w sprawach związanych z usługą asystenta,
stanowi wsparcie dla asystentów w bieżących sprawach dotyczących pracy z BO, współpracy z rodziną oraz innymi instytucjami, z którymi ma do czynienia
podczas swojej pracy, jest pośrednikiem między asystentem a rodzicem dziecka (albo dorosłą osobą z niepełnosprawnością), szczególnie w sytuacji trudności
we wzajemnej komunikacji, wspiera w rozwiązywaniu nieporozumień podczas trójstronnych rozmów.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI:
1. Rekrutacja uczestników, określenie indywidualnych potrzeb i celów wsparcia – kwiecień – czerwiec 2021
2. Rekrutacja uzupełniająca uczestników – lipiec 2021 – luty 2022 (w razie potrzeby)
3. Rekrutacja asystentów – kwiecień – lipiec 2021
4. Rekrutacja uzupełniająca asystentów – sierpień 2021 – marzec 2022 (w razie potrzeby)
5. Konsultacje psychologa – kwiecień 2021 – marzec 2022
6. Realizacja usług asystencji – kwiecień 2021 – marzec 2022
7. Opracowanie i aktualizacja Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdego beneficjenta, rejestracja postępów i ocena uzyskanych rezultatów
– kwiecień 2021 – marzec 2022
8. Monitoring pracy asystentów, współpraca z BO i ich najbliższym otoczeniem (rodzinami) – kwiecień 2021 – marzec 2022
9. Zarządzanie projektem – kwiecień 2021 – marzec 20222
10. Obsługa biurowa, księgowa i kadrowa projektu, sprawozdawczość – kwiecień 2021 – marzec 2022
11. Ewaluacja projektu – styczeń – marzec 2022
12. Audyt projektu styczeń – marzec 2022