ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE WSPARCIEM NA DRODZE DO SUKCESU

 

Projekt „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE WSPARCIEM NA DRODZE DO SUKCESU” to projekt wieloletni, realizowany w okresie 01.04.2022 do 31.03.2025. Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

Celem programowym projektu jest wejście na rynek pracy grupy osób z różnymi niepełnosprawnościami (OzN) – nieaktywnych zawodowo lub pracujących, zatrudnionych ze wsparciem Trenera Pracy (TP), mieszkańców woj.mazowieckiego. Rezultatem będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 36%. Część Beneficjantów Ostatecznych (BO) projektu stanowią osoby pracujące, które podjęły pracę dzięki wsparciu trenera pracy we wcześniejszych projektach zatrudnienia wspomaganego (ZW) realizowanych w Fundacji. Celem pośrednim jest m.in. wzrost kompetencji społecznych i zawodowych BO i promocja wśród pracodawców modelu zatrudnienie wspieranego. Model wsparcia OzN w projekcie oparty został na standardach EUSE (Europejskiej Unii ZW) i projekcie PFRON „Trener Pracy”.

 

W ramach programu oferowane są różnorodne instrumenty wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO. Wśród instrumentów wsparcia znajdują się: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty aktywizacji zawodowej i warsztaty psychologiczne, usługi trenera pracy oraz staże zawodowe.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych w ciągu 3 lat min. 120 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, gł. w stopniu znacznym i umiarkowanym. Ok 15% BO odchodzi z projektu przed osiągnięciem celów IPD, na ich miejsce przyjmowane są nowe osoby.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły, w miarę potrzeb wynikających z założeń projektowych. System rekrutacji jest wielo-stopniowy. Wstępną rozmowę z kandydatem przeprowadza trener pracy, następnie doradca zaw. i psycholog przeprowadzają wywiad, określają potrzeby BO w zakresie wsparcia i tworzą wspólnie z kandydatem IPD. W kolejnym etapie osoba rozpoczyna współpracę z trenerem poszukując zatrudnienia i przygotowując się do podjęcia pracy.

Wg założeń projektowych na koniec realizacji 3 okresów projektu (04.2022 – 03.2023; 04.2023-03.2024 i 04.24- 03.2025) w projekcie uczestniczyć będzie 120 BO. Z tej grupy większość stanowią osoby, które podjęły zatrudnienie w ramach projektów wcześniej realizowanych w modelu ZW i które wymagają kontynuacji wsparcia aby utrzymać się w zatrudnieniu. Wsparcie ukierunkowane jest na utrzymanie zatrudnienia przez osoby pracujące oraz rekrutację, przygotowanie do zatrudnienia i zatrudnienie kolejnych przyjętych do projektu nowych BO. W I okresie realizacji w projekcie udział weźmie min. 70 BO. I okres jest w trakcie realizacji.

 

Najważniejszym narzędziem wsparcia jest usługa trenera pracy. Fundacja posiada zespół doświadczonych trenerów pracy, którzy pracują w projektach aktywizacji zawodowej ON od lat. Zadaniem trenera jest pomoc BO w znalezieniu miejsca zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i możliwościami danej osoby, wsparcie w procesie rekrutacji oraz pomoc w opanowaniu czynności na stanowisku pracy, wspieranie w pierwszym okresie adaptacji i monitoring zatrudnienia. Trener służy też pomocą pracodawcy w sytuacji wszelkich problemów i przygotuje innych pracowników do współpracy z ON. 

BO projektu korzystają z pomocy doradcy zawodowego, który w procesie rekrutacji BO do projektu określa ich predyspozycje zawodowe, wskazuje kierunki poszukiwania zatrudnienia i pomaga wybrać najlepszą ofertę pracy. Doradca udziela indywidualnych konsultacji osobom wymagającym wsparcia, zarówno BO poszukującym pracy jak pracującym. Przeprowadza też w każdym okresie dla nowych w projekcie BO dwa 3-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej, w których uczestniczy śr. 20 BO w każdym roku projektu. 

W sytuacji spadku motywacji, niskiej samooceny i innych problemów psychologicznych – BO projektu korzystają ze wsparcia psychologa, realizowanego w miarę potrzeb w formie konsultacji indywidualnych. Psycholodzy określają potrzeby BO w zakresie wsparcia podczas rekrutacji do projektu, wspólnie z zespołem merytorycznym projektu tworzą IPD. Prowadzą też 5-godzinne warsztaty psychologiczne, z których korzysta część BO. 

W projekcie przewidziano trzy 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców, pozwalające
BO zdobyć potrzebne w procesie aktywizacji zawodowej doświadczenie.

Osoby, które korzystają ze wsparcia w projekcie to grupa ON mająca największe trudności na rynku pracy. Znaczącą grupę BO Fundacji stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi. Biorąc pod uwagę specyfikę grupy BO we wniosku o dofinansowanie założyliśmy dość wysoki wskaźnik rezultatu projektu – podjęcie zatrudnienia – min. 36% BO. Doświadczenie Fundacji w realizacji projektów w modelu ZW wskazuje, że w wskaźnik ten jest osiągany i przekraczany. 

***

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą uzyskać dodatkowe informacje w biurze projektu:

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”

tel. 22 674 11 48 lub 0 510 094 484

Św. Wincentego 92   03-291 Warszawa

Adres e-mail: trenerpracy@hejkoniku.org.pl; asystent@hejkoniku.org.pl