Zatrudnienie wspomagane – Szansa na pracę

Projekt: „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE – SZANSA NA PRACĘ”

„ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE – SZANSA NA PRACĘ”

Projekt zakłada prowadzenie na terenie Warszawy oraz okolicznych gmin programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego. W ramach programu oferowane są różnorodne instrumenty wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO. Model wsparcia ON w projekcie oparty jest na standardach EUSE (Europejskiej Unii ZW) i projekcie PFRON „Trener Pracy”. Wsparciem w projekcie w ciągu 3 lat realizacji zostanie objętych 120 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Projekt współfinansowany jest przez PFRON, realizowany w okresie 04.2019 – 03.2022.

Wśród instrumentów wsparcia znajdują się:

– poradnictwo zawodowe i psychologiczne,

– warsztaty aktywizacji zawodowej

– warsztaty psychologiczne

– usługi trenera pracy w formie pracy indywidualnej

– 3-miesięczne staże zawodowe

Najważniejszym narzędziem wsparcia jest usługa trenera pracy. Fundacja posiada zespół doświadczonych trenerów pracy, którzy pracują w projektach aktywizacji zaw. ON od lat. Zadaniem trenera jest przygotowaniu BO do wejścia na rynek pracy oraz pomoc BO w znalezieniu właściwego stanowiska pracy oraz podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia poprzez monitoring pracy. Trener służy też pomocą pracodawcy i przygotuje innych pracowników do współpracy z ON.

BO projektu korzystają z pomocy doradcy zaw., który osobom zatrudnionym wskazuje kierunki rozwoju zaw. i wspiera w wyborze najlepszej oferty pracy osoby, które wchodzą do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej. Doradca przeprowadza dla osób wymagających wsparcia grupowego 3-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej, udziela też wsparcia w formie konsultacji indywidualnych. W sytuacji spadku motywacji, niskiej samooceny i innych problemów psychologicznych – BO projektu mogą skorzystać ze wsparcia psychologa, w formie konsultacji ind. i wsparcia grupowego – warsztatów psychologicznych. Z warsztatów prowadzonych przez doradcę zaw. korzysta w każdym okresie projektu 20 BO, z warsztatów psychologicznych korzystają osoby wymagające takiego wsparcia w miarę ich potrzeb, śr. 40 osób rocznie. Warsztaty doradcy odbywają się 2 razy w roku, w I okresie projektu we wrześniu 2019 i styczniu 2020. Psycholodzy prowadzą warsztaty śr. co 3 miesiące, warsztaty trwają 5 godzin, w każdym uczestniczy śr. 10 BO.

Znaczącą grupę BO Fundacji stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi. Biorąc pod uwagę specyfikę grupy BO pisząc wniosek założyliśmy dość wysoki wskaźnik rezultatu projektu – podjęcie zatrudnienia przez min. 36% BO. Dotychczasowe doświadczenia Fundacji wskazują, że taki wskaźnik jest osiągalny i w większości projektów przekraczany.

W I okresie realizacji projektu (04.2019 – 03.2020) do projektu przyjętych zostało 65 BO, którym udzielone zostanie wsparcie ukierunkowane na podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia. Z grupy 65 osób ok.1/2 stanowią osoby, które podjęły zatrudnienie w ramach wcześniejszych projektów Fundacji realizowanych w modelu zatrudnienia wspomaganego i wymagają kontynuacji wsparcia aby utrzymać się w zatrudnieniu. Większość z tych osób utrzymało pracę korzystając z udzielanych w projekcie form wsparcia. Osoby przyjęte jako niepracujące intensywnie poszukują zatrudnienia, część z nich podjęła już pracę, część z różnych przyczyn odchodzi przed ukończeniem ścieżki zawodowej aktywizacji – IPD.

Rekrutacja do projektu prowadzona była w sposób ciągły, w miarę potrzeb wynikających z założeń projektowych. System rekrutacji jest wielo-stopniowy. Wstępną rozmowę z kandydatem przeprowadzał trener pracy w ramach wolontariatu, następnie doradca zaw. i psycholog przeprowadzali wywiad, określali potrzeby BO w zakresie wsparcia i tworzyli wspólnie z kandydatem IPD. W kolejnym etapie odbywała się rozmowa z trenerem pracy i osoba rozpoczynała indywidualną pracy z trenerem przygotowującą do podjęcia zatrudnienia. W miarę potrzeb prowadzona była rekrutacja uzupełniająca oraz przygotowanie do zatrudnienia i zatrudnienie nowych BO, którzy wchodzą do projektu na miejsce osób rezygnujących z udziału w projekcie.

W projekcie założono wysoki wskaźnik zatrudnienia – min. 36%.

W I okresie realizacji zatrudnienie podjęło 42 BO, 32 osoby utrzymały pracę ponad 6 m-cy. 19 BO odeszło przed terminem realizacji IPD.

W II okresie realizacji pracę rozpoczęły 22 osoby, a 8 BO utrzymało ją przez okres ponad 6 m-cy. Przed terminem wynikającym z IPD odeszły 34 osoby, na ich miejsce przyjmowani byli kandydaci z listy rezerwowej. Doradca zaw. przeprowadził dwa 3-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej, w których udział wzięło 20 BO. Psycholodzy zrealizowali wsparcie grupowe w formie warsztatów psychologicznych. Łącznie w czterech 5-godzinnych warsztatach uczestniczyło 17 BO.

3 BO skorzystało z oferowanych w ramach projektu 3-miesięcznych staży zawodowych, służących zdobyciu doświadczenia.

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą uzyskać dodatkowe informacje w biurze projektu:

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”

tel. 22 674 11 48 lub 0 510 094 484

  1. Św. Wincentego 92   03-291 Warszawa

Adres e-mail: trenerpracy@hejkoniku.org.pl