TRENER PRACY NARZĘDZIEM POKONYWANIA BARIER

Projekt „TRENER PRACY NARZĘDZIEM POKONYWANIA BARIER” to projekt
wieloletni, realizowany w okresie 01.04.2021 do 31.03.2024. Projekt
współfinansowany ze środków PFRON.
Celem programowym projektu jest wejście na rynek pracy grupy ON – nieaktywnych
zawodowo lub pracujących, zatrudnionych ze wsparciem TP. Część BO projektu
stanowią osoby pracujące, które podjęły pracę dzięki wsparciu trenera pracy we
wcześniejszych projektach zatrudnienia wspomaganego (ZW) realizowanych w
Fundacji. Celem pośrednim jest m.in. wzrost kompetencji społecznych i zawodowych
BO i promocja wśród pracodawców modelu zatrudnienie wspieranego.
Osoby, które korzystają ze wsparcia w projekcie to grupa ON mająca największe
trudności na rynku pracy. Znaczącą grupę BO Fundacji stanowią osoby z
zaburzeniami psychicznymi. Biorąc pod uwagę specyfikę grupy BO we wniosku o
dofinansowanie założyliśmy dość wysoki wskaźnik rezultatu projektu – podjęcie
zatrudnienia – min. 36% BO. Doświadczenia Fundacji wskazują, że taki wskaźnik jest
osiągalny

Projekt zakłada prowadzenie w siedzibie Fundacji programu aktywizacji zawodowej
ON, mieszkańców W-wy i okolicznych powiatów, w oparciu o model zatrudnienia
wspomaganego. W ramach programu oferowane są różnorodne instrumenty
wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałym i dostosowanym do indywidualnych
potrzeb poszczególnych BO. Wśród instrumentów wsparcia znajdują się:
poradnictwo zawodowe i psychologiczne, usługi trenera pracy, warsztaty
aktywizacji zawodowej, warsztaty psychologiczne oraz 3-miesięczne staże
zawodowe.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych w ciągu 3 lat min. 100 osób z różnymi
rodzajami niepełnosprawności, gł. w stopniu znacznym i umiarkowanym.
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły, w miarę potrzeb
wynikających z założeń projektowych. System rekrutacji jest wielo-stopniowy.
Wstępną rozmowę z kandydatem przeprowadza trener pracy, następnie doradca
zaw. i psycholog przeprowadzają wywiad, określają potrzeby BO w zakresie
wsparcia i tworzą wspólnie z kandydatem IPD. W kolejnym etapie odbywa się
rozmowa z trenerem pracy i osoba przystępuje do pracy z trenerem przygotowującej
do podjęcia zatrudnienia.

Do projektu przyjmowane są osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
mieszkające w woj. Mazowieckim, w wieku produkcyjnym, nieaktywne zawodowo lub
pracujące dzięki wsparciu otrzymanemu w projektach zatrudnienia wspomaganego.
Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym, gdyż corocznie ok. 20% BO projektu
odchodzi z różnych przyczyn przed ukończeniem ścieżki zawodowej aktywizacji –
Indywidualnego Planu Wsparcia. Z grupy osób przyjętych do projektu ok. 20%
stanowią osoby, które podjęły zatrudnienie w ramach projektów realizowanych w
modelu ZW i które wymagają kontynuacji wsparcia aby utrzymać się w zatrudnieniu.
W I okresie realizacji projektu (04.2020 – 03.2021) przeprowadzona zostanie
rekrutacja pierwszej grupy 60 BO projektu, którym dzielone zostało wsparcie
ukierunkowane na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia.

 

W II i III okresie realizacji wsparcie ukierunkowane będzie na utrzymanie zatrudnienia
przez osoby pracujące dzięki działaniom projektowym oraz rekrutację, przygotowanie
do zatrudnienia i zatrudnienie kolejnej grupy aby na koniec III okresu (31.03.2023) na
liście BO figurowało min. 100 osób.
Najważniejszym narzędziem wsparcia w projekcie jest usługa trenera pracy.
Fundacja posiada zespół doświadczonych trenerów pracy, którzy pracują w
projektach aktywizacji zaw. ON od lat. Zadaniem trenera jest pomoc BO w
znalezieniu miejsca zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i możliwościami danej
osoby, wsparcie w procesie rekrutacji oraz pomoc w opanowaniu czynności na
stanowisku pracy, wspieranie w pierwszym okresie adaptacji i monitoring
zatrudnienia. Trener służy też pomocą pracodawcy w sytuacji wszelkich problemów i
przygotuje innych pracowników do współpracy z ON. Trenerzy przeprowadzą także
warsztaty aktywizujące BO projektów jako wsparcie grupowe.

BO projektu korzystają z pomocy doradcy zawodowego, który w procesie rekrutacji
BO do projektu określa ich predyspozycje zawodowe, wskazuje kierunki
poszukiwania zatrudnienia i pomaga wybrać najlepszą ofertę pracy. Doradca udziela
indywidualnych konsultacji osobom wymagającym wsparcia, zarówno BO
poszukującym pracy jak pracującym. Przeprowadza też dla nowych w projekcie BO
dwa 3-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej, w których uczestniczy śr. 20 BO w
każdym roku projektu.
W sytuacji spadku motywacji, niskiej samooceny i innych problemów
psychologicznych – BO projektu korzystają ze wsparcia psychologa, realizowanego
w miarę potrzeb w formie konsultacji indywidualnych. Psycholodzy określają potrzeby
BO w zakresie wsparcia podczas rekrutacji do projektu, wspólnie z zespołem
merytorycznym projektu tworzą IPD. Prowadzą też 5-godzinne warsztaty
psychologiczne, z których korzysta część BO.
Model wsparcia ON w projekcie oparty zostanie na standardach EUSE (Europejskiej
Unii ZW) i projekcie PFRON „Trener Pracy”.