TRENER PRACY NARZĘDZIEM POKONYWANIA BARIER

Projekt „TRENER PRACY NARZĘDZIEM POKONYWANIA BARIER” to projekt
wieloletni, realizowany w okresie 01.04.2021 do 31.03.2024.
Projekt
współfinansowany ze środków PFRON.


Celem programowym projektu jest wejście na rynek pracy grupy osób z różnymi niepełnosprawnościami (OzN) – nieaktywnych zawodowo lub pracujących, zatrudnionych ze wsparciem Trenera Pracy (TP), mieszkańców woj.mazowieckiego. Rezultatem będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 36%. Część Beneficjantów Ostatecznych (BO) projektu stanowią osoby pracujące, które podjęły pracę dzięki wsparciu trenera pracy. Celem pośrednim jest m.in. wzrost kompetencji społecznych i zawodowych BO i promocja wśród pracodawców modelu zatrudnienie wspieranego. Model wsparcia OzN w projekcie oparty został na standardach EUSE (Europejskiej Unii ZW) i projekcie PFRON „Trener Pracy”.

W ramach programu oferowane są różnorodne instrumenty wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO. Wśród instrumentów wsparcia znajdują się: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty aktywizacji zawodowej i warsztaty psychologiczne, usługi trenera pracy oraz staże zawodowe.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych w ciągu 3 lat min. 100 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, gł. w stopniu znacznym i umiarkowanym. Ok 15% BO odchodzi z projektu przed osiągnięciem celów IPD, na ich miejsce przyjmowane są nowe osoby.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły, w miarę potrzeb wynikających z założeń projektowych. System rekrutacji jest wielostopniowy. Wstępną rozmowę z kandydatem przeprowadza trener pracy, następnie doradca zaw. i psycholog przeprowadzają wywiad, określają potrzeby BO w zakresie wsparcia i tworzą wspólnie z kandydatem IPD. W kolejnym etapie osoba rozpoczyna współpracę z trenerem poszukując zatrudnienia i przygotowując się do podjęcia pracy.

Wg założeń projektowych na koniec realizacji 3 okresów projekt w projekcie uczestniczyć będzie min. 100 BO: 

I okres: 04.2021 – 03.2022 – min. 60 BO; 

II okres: 04.2022-03.2023 – min. 80 BO;

III okres: 04.23- 03.2024 – min. 100 BO

W I okresie większość BO stanowiły osoby, które były uczestnikami projektów Fundacji realizowanych w modelu ZW, podjęły zatrudnienie w ramach tych projektów i wymagają kontynuacji wsparcia. Wsparcie ukierunkowane jest na utrzymanie zatrudnienia przez osoby pracujące. Prowadzona była też rekrutacja nowych BO.

Najważniejszym narzędziem wsparcia jest usługa trenera pracy. Fundacja posiada zespół doświadczonych trenerów pracy, którzy pracują w projektach aktywizacji zaw. ON od lat. Zadaniem trenera jest pomoc BO w znalezieniu miejsca zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i możliwościami danej osoby, wsparcie w procesie rekrutacji oraz pomoc w opanowaniu czynności na stanowisku pracy, wspieranie w pierwszym okresie adaptacji i monitoring zatrudnienia. Trener służy też pomocą pracodawcy w sytuacji wszelkich problemów i przygotuje innych pracowników do współpracy z ON. 

BO projektu korzystają z pomocy doradcy zawodowego, który w procesie rekrutacji BO do projektu określa ich predyspozycje zawodowe, wskazuje kierunki poszukiwania zatrudnienia i pomaga wybrać najlepszą ofertę pracy. Doradca udziela indywidualnych konsultacji osobom wymagającym wsparcia, zarówno BO poszukującym pracy jak pracującym. Przeprowadza też w każdym okresie dla nowych w projekcie BO dwa 3-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej, w których uczestniczy śr. 20 BO w każdym roku projektu. 

W sytuacji spadku motywacji, niskiej samooceny i innych problemów psychologicznych – BO projektu korzystają ze wsparcia psychologa, realizowanego w miarę potrzeb w formie konsultacji indywidualnych. Psycholodzy określają potrzeby BO w zakresie wsparcia podczas rekrutacji do projektu, wspólnie z zespołem merytorycznym projektu tworzą IPD. Prowadzą też 5-godzinne warsztaty psychologiczne, z których korzysta część BO.

Osoby, które korzystają ze wsparcia w projekcie to grupa ON mająca największe trudności na rynku pracy. Znaczącą grupę BO Fundacji stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi. Biorąc pod uwagę specyfikę grupy BO we wniosku o dofinansowanie założyliśmy dość wysoki wskaźnik rezultatu projektu – podjęcie zatrudnienia – min. 36% BO. Doświadczenie Fundacji wskazuje, że wskaźnik ten jest osiągany i przekraczany. 

W I okresie realizacji projektu (04.2021 – 03.2022) do projektu przyjęto 76 BO, część
stanowili uczestnicy poprzednich edycji projektów Fundacji realizowanych w modelu
Zatrudnienia Wspomaganego. Prowadzona też była w trybie ciągłym rekrutacja nowych BO.
Na koniec I okresu w projekcie uczestniczyło 76 osób. 29 BO odeszło przed terminem
wynikającym z IPD.
Zgodnie z założeniami projektu w I okresie realizowane było wsparcie grupowe. Doradca
przeprowadził 2 warsztaty aktywizacji zawodowej, łącznie 36 godzin warsztatowych. W
warsztatach wzięło udział 20 BO spośród osób nowo-przyjętych do projektu. Psychologowie
przeprowadzili 6 sześć 5-godzinnych warsztatów psychologicznych. 4 BO odbyło 3-
miesięczne staże zawodowe u pracodawców, zdobywając potrzebne w procesie aktywizacji
zawodowej doświadczenie.

Na koniec I okresu zatrudnienie podjęło i/lub utrzymało 47 BO. 43 osoby utrzymały
pracę przez okres ponad 6 m-cy.

II okres projektu (04.2022 – 03.2023)  kontynuowane były formy wsparcia udzielane w I okresie. Doradca przeprowadził dwa 18-godzinne (3 dni) warsztaty aktywizacji zawodowej skierowane do nowych (przyjętych w II okresie) BO projektu. Psychologowie przeprowadzili sześć 5-godzinnych warsztatów psychologicznych. 4 Beneficjantów odbyło 3-miesięczne staże zawodowe w firmach i zdobyło wymagane na rynku pracy doświadczenie.

W II okresie realizacji projektu wzięły w nim udział 92 osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 31 BO podjęło pierwsze zatrudnienie (I wskaźnik rezultatu) a 19 osób utrzymywało pracę przez okres powyżej 6 miesięcy.

III okres projektu (04.2023 – 03.2024) jest realizowany zgodnie z harmonogramem i
założeniami. Kontynuowane są formy wsparcia udzielane w I okresie realizacji.

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą uzyskać dodatkowe informacje w biurze projektu:

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”

tel. 22 674 11 48 lub 0 510 094 484

Św. Wincentego 92   03-291 Warszawa

Adres e-mail: trenerpracy@hejkoniku.org.pl; asystent@hejkoniku.org.pl