Samodzielni na rynku pracy

Projekt „SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY”

„Samodzielni na rynku pracy” to projekt wieloletni, realizowany w okresie 1.04.2018 do 31.03.2021. Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

Celem programowym projektu było wejście na rynek pracy grupy ON – nieaktywnych zawodowo lub pracujących, zatrudnionych ze wsparciem Trenera Pracy – oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 36%. Część BO projektu stanowiły osoby pracujące, które podjęły pracę dzięki wsparciu trenera pracy we wcześniejszych projektach zatrudnienia wspomaganego (ZW) realizowanych w Fundacji. Celem pośrednim był m.in. wzrost kompetencji społecznych i zawodowych BO i promocja wśród pracodawców modelu zatrudnienie wspieranego.

W ramach projektu w siedzibie Fundacji realizowany był kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, mieszkańców W-wy i okolicznych powiatów, w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego. Uczestnikom/Beneficjantom projektu proponowane były różnorodne instrumenty wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO. Wśród instrumentów wsparcia znajdowały się: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty aktywizacji zawodowej i warsztaty psychologiczne oraz usługi trenera pracy. Uczestnikom oferowane są też 3-miesięczne staże zawodowe.

Wsparciem w projekcie zostało objętych w ciągu 3 lat 140 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, gł. w stopniu znacznym i umiarkowanym. Z grupy BO 73 osoby podjęły zatrudnienie (powyżej 50%), na koniec marca 2021r., kiedy projekt zakończył się, pracowało nadal 48 osób. Przed terminem wynikającym z IPD z projektu odeszło 61 BO, na ich miejsce przyjmowane były kolejne osoby. Do realizacji projektu zatrudnionych zostało 17  pracowników merytorycznych – trenerów pracy, psychologów, doradca zawodowy i specjalista ds aktywizacji OzN.

Rekrutacja do projektu prowadzona była w sposób ciągły, w miarę potrzeb wynikających z założeń projektowych. System rekrutacji jest wielo-stopniowy. Wstępną rozmowę z kandydatem przeprowadzał trener pracy, który też wstępnie kwalifikował osobę do udziału w projekcie. Zgodnie z założeniami projektowymi  trenerzy poszukiwanie kandydatów do projektu i wstępną ich rekrutację przeprowadzili w formie wolontariatu. Następnie doradca zaw. i psycholog przeprowadzali wywiad pogłębiony, określali potrzeby BO w zakresie wsparcia i tworzyli wspólnie z kandydatem IPD. W kolejnym etapie odbywała się rozmowa z trenerem pracy i osoba przystępowała do pracy z trenerem przygotowującej do poszukiwania i podjęcia zatrudnienia.

W I okresie realizacji projektu (04.2018 – 03.2019) przeprowadzona została rekrutacja pierwszej grupy 64 BO projektu, którym dzielone zostało wsparcie ukierunkowane na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Rekrutacja prowadzona była w trybie ciągłym, gdyż corocznie ok. 20% BO projektu  odchodzi z różnych przyczyn przed ukończeniem ścieżki zawodowej aktywizacji – Indywidualnego Planu Wsparcia. Z grupy 64 osób przyjętych do projektu ok. 30% stanowiły osoby, które podjęły zatrudnienie w ramach projektów realizowanych w modelu ZW i które wymagały kontynuacji wsparcia aby utrzymać się w zatrudnieniu.

W II i III okresie realizacji wsparcie ukierunkowane było na utrzymanie zatrudnienia przez osoby pracujące dzięki działaniom projektowym oraz rekrutację, przygotowanie do zatrudnienia i zatrudnienie kolejnej grupy. Na koniec II okresu(31.03.2020) w projekcie uczestniczyło 72 BO.

Najważniejszym narzędziem wsparcia była usługa trenera pracy. Fundacja posiada zespół doświadczonych trenerów pracy, którzy pracują w projektach aktywizacji zaw. ON od lat. Zadaniem trenera jest pomoc BO w znalezieniu miejsca zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i możliwościami danej osoby, wsparcie w procesie rekrutacji oraz pomoc w opanowaniu czynności na stanowisku pracy, wspieranie w pierwszym okresie adaptacji i monitoring zatrudnienia. Trener służy też pomocą pracodawcy w sytuacji wszelkich problemów i przygotuje innych pracowników do współpracy z ON.

BO projektu korzystali z pomocy doradcy zawodowego, który w procesie rekrutacji BO do projektu określał ich predyspozycje zawodowe, wskazywał kierunki poszukiwania zatrudnienia i pomagał wybrać najlepszą ofertę pracy. Doradca udzielał indywidualnych konsultacji osobom wymagającym wsparcia, zarówno BO poszukującym pracy jak pracującym.

Doradca przeprowadził też dla nowych w projekcie BO dwa 3-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej, w których uczestniczyło 20 BO. W warsztatach aktywizacji zawodowej w ciągu 3 lat projektu wzięło udział 60 BO.

W sytuacji spadku motywacji, niskiej samooceny i innych problemów psychologicznych – BO projektu korzystali ze wsparcia psychologa, realizowanego w miarę potrzeb w formie konsultacji indywidualnych. Psycholodzy określali potrzeby BO w zakresie wsparcia podczas rekrutacji do projektu, wspólnie z zespołem merytorycznym projektu tworząc IPD.

Psycholodzy przeprowadzili też sześć 5-godzinnych warsztatów psychologicznych, z których skorzystało część BO, gł. osób wymagających dodatkowego wsparcia w formie grupowej.

Osoby, które korzystają ze wsparcia w projekcie to grupa ON mająca największe trudności na rynku pracy. Znaczącą grupę BO Fundacji stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi. Biorąc pod uwagę specyfikę grupy BO we wniosku o dofinansowanie założyliśmy dość wysoki wskaźnik rezultatu projektu – podjęcie zatrudnienia – min. 36% BO. Doświadczenia Fundacji wskazują, że taki wskaźnik jest osiągalny.

W I okresie realizacji zatrudnienie podjęło i / lub utrzymało 36 BO, zaś 31 BO utrzymało pracę przez okres ponad 12 m-cy. W II okresie  zatrudnienie podjęło i / lub utrzymało 24 BO, zaś 20 BO utrzymało pracę przez okres ponad 12 m-cy. W III okresie  zatrudnienie podjęło i / lub utrzymał0 24 BO, zaś 12 BO utrzymało pracę przez okres ponad 12 m-cy. 

4 BO ukończyło 3-miesięczny staż zawodowy u pracodawców, zdobywając niezbędne na rynku pracy doświadczenie.

Łącznie w ciągu 3 lat realizacji projektu na 120 uczestników pracę podjęły 73 osoby a 48 BO nadal pracuje po zakończeniu projektu.

Model wsparcia ON w projekcie oparty zostanie na standardach EUSE (Europejskiej Unii ZW) i projekcie PFRON „Trener Pracy”.

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projektach aktywizacji zawodowej Fundacji, mogą uzyskać dodatkowe informacje w biurze projektu:

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”

tel. 22 674 11 48 lub 0 510 094 484

  1. Św. Wincentego 92   03-291 Warszawa

Adres e-mail: trenerpracy@hejkoniku.org.pl