Samodzielni na rynku pracy

Projekt „SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY”

 

„Samodzielni na rynku pracy” to projekt wieloletnie, realizowany w okresie 1.04.2018 do 31.03.2021. Projekt współfinansowany przez PFRON i Miasto St.Warszawa.

Celem programowym projektu jest wejście na rynek pracy grupy ON – nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych ze wsparciem TP. Rezultatem będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 36%. Część BO projektu stanowią osoby pracujące, które podjęły pracę dzięki wsparciu trenera pracy we wcześniejszych projektach zatrudnienia wspomaganego (ZW) realizowanych w Fundacji. Celem pośrednim jest m.in. wzrost kompetencji społecznych i zawodowych BO i promocja wśród pracodawców modelu zatrudnienie wspieranego.

Projekt zakłada prowadzenie w siedzibie Fundacji programu aktywizacji zawodowej ON, mieszkańców W-wy i okolicznych powiatów, w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego. W ramach programu oferowane są różnorodne instrumenty wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO. Wśród instrumentów wsparcia znajdują się: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty aktywizacji zawodowej i warsztaty psychologiczne oraz usługi trenera pracy.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych w ciągu 3 lat 90 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, gł. w stopniu znacznym i umiarkowanym.

W I okresie realizacji projektu (04.2018 – 03.2019) przeprowadzona została rekrutacja pierwszej grupy 48 BO projektu, którym dzielone zostało wsparcie ukierunkowane na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym, gdyż corocznie ok. 20% BO projektu  odchodzi z różnych przyczyn przed ukończeniem ścieżki zawodowej aktywizacji – Indywidualnego Planu Wsparcia. Z grupy 48 osób przyjętych do projektu ok. 30% stanowią osoby, które podjęły zatrudnienie w ramach projektów realizowanych w modelu ZW i które wymagają kontynuacji wsparcia aby utrzymać się w zatrudnieniu.

W II i III okresie realizacji wsparcie ukierunkowane będzie na utrzymanie zatrudnienia przez osoby pracujące dzięki działaniom projektowym oraz rekrutację, przygotowanie do zatrudnienia i zatrudnienie kolejnej grupy ok. 30 (II okres) i 30 BO (III okres).

Najważniejszym narzędziem wsparcia jest usługa trenera pracy. Fundacja posiada zespół doświadczonych trenerów pracy, którzy pracują w projektach aktywizacji zaw. ON od lat. Zadaniem trenera jest pomoc BO w znalezieniu miejsca zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i możliwościami danej osoby, wsparcie w procesie rekrutacji oraz pomoc w opanowaniu czynności na stanowisku pracy, wspieranie w pierwszym okresie adaptacji i monitoring zatrudnienia. Trener służy też pomocą pracodawcy w sytuacji wszelkich problemów i przygotuje innych pracowników do współpracy z ON.

BO projektu korzystają z pomocy doradcy zawodowego, który w procesie rekrutacji BO do projektu określa ich predyspozycje zawodowe, wskazuje kierunki poszukiwania zatrudnienia i pomaga wybrać najlepszą ofertę pracy. Doradca udziela indywidualnych konsultacji osobom wymagającym wsparcia, zarówno BO poszukującym pracy jak pracującym. Przeprowadza też dla nowych w projekcie BO dwa 3-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej, w których uczestniczy śr. 20 BO w każdym roku projektu. W sytuacji spadku motywacji, niskiej samooceny i innych problemów psychologicznych – BO projektu korzystają ze wsparcia psychologa, realizowanego w miarę potrzeb w formie konsultacji indywidualnych. Psycholodzy określają potrzeby BO w zakresie wsparcia podczas rekrutacji do projektu, wspólnie z zespołem merytorycznym projektu tworzą IPD. Prowadzą też 5-godzinne warsztaty psychologiczne, z których korzysta część BO.

Osoby, które korzystają ze wsparcia w projekcie to grupa ON mająca największe trudności na rynku pracy. Znaczącą grupę BO Fundacji stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi. Biorąc pod uwagę specyfikę grupy BO we wniosku o dofinansowanie założyliśmy dość wysoki wskaźnik rezultatu projektu podjęcie zatrudnienia – min. 36% BO. Doświadczenia Fundacji wskazują, że taki wskaźnik jest osiągalny. Model wsparcia ON w projekcie oparty zostanie na standardach EUSE (Europejskiej Unii ZW) i projekcie PFRON „Trener Pracy”.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły, w miarę potrzeb wynikających z założeń projektowych. System rekrutacji jest wielo-stopniowy. Wstępną rozmowę z kandydatem przeprowadza trener pracy, następnie doradca zaw. i psycholog przeprowadzają wywiad, określają potrzeby BO w zakresie wsparcia i tworzą wspólnie z kandydatem IPD. W kolejnym etapie odbywa się rozmowa z trenerem pracy i osoba przystępuje do pracy z trenerem przygotowującej do podjęcia zatrudnienia.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą uzyskać dodatkowe informacje w biurze projektu:

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”

tel. 22 674 11 48 lub 0 510 094 484

  1. Św. Wincentego 92   03-291 Warszawa

Adres e-mail: asystent@hejkoniku.org.pl