Projekt: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ „RAZEM”

 

Projekt: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ „RAZEM” jest to projekt wieloletni przypadający na okres od 1 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2026 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON.

W ramach programu oferowane są różnorodne instrumenty wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałymi dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO. Wśród instrumentów wsparcia znajdują się: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty aktywizacji zawodowej i warsztaty psychologiczne oraz usługi trenera pracy. Wsparciem w projekcie zostanie objętych w ciągu 3 lat 120 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Rekrutacja nowych BO do projektu odbywa się kilkustopniowo. Akcja informacyjno–promocyjna prowadzona jest w sposób ciągły poprzez stronę www Fundacji oraz ogłoszenia na portalach społecznościowych i portalach informacyjnych skierowanych do OzN i organizacji pozarządowych. Nowych uczestników projektu trenerzy pracy poszukują też sami w ramach wolontariatu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zgłaszają się do Fundacji osobiście, mailowo lub telefonicznie. Wstępne rozmowy z kandydatami przeprowadzają trenerzy,  następnie wywiady pogłębione z osobami przeprowadzają doradca zaw. i psycholog, wspólnie z BO tworzą Indywidualny Plan Działania i osoba kierowana jest do konkretnego trenera pracy. 

Najważniejszym narzędziem wsparcia w projekcie jest usługa trenera pracy. Fundacja posiada zespół doświadczonych trenerów pracy, którzy pracują w projektach aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami od lat.

Beneficjenci projektu mogą korzystać z pomocy doradcy zawodowego, który określa ich predyspozycje zawodowe, wskazuje kierunki poszukiwania zatrudnienia i wyboru najlepszej oferty pracy. Doradca przeprowadza dla nowych BO warsztaty aktywizacji zawodowej, udziela też wsparcia w formie konsultacji indywidualnych.

W sytuacji spadku motywacji, niskiej samooceny i innych problemów psychologicznych – uczestnicy projektu mogą korzystać ze wsparcia psychologa, w formie konsultacji ind. i wsparcia grupowego – warsztatów psychologicznych.

W I okresie realizacji projektu, zakończonym 31.03.2024, przeprowadzona została rekrutacja ok. 98 beneficjentów projektu, którym udzielone zostało wsparcie ukierunkowane na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Z grupy 98 osób przyjętych do projektu ok. 80% stanowiły osoby, które były uczestnikami projektu kończącego się 31.03.2023. Część z tych osób podjęła zatrudnienie i wymagała kontynuacji wsparcia aby je utrzymać. Drugą część stanowić będą BO, którym nie udało się zdobyć pracy w ramach zakończonego projektu i potrzebowali dalszego wsparcia w aktywizacji zawodowej.

W I okresie realizowane było też wsparcie grupowe. Doradca przeprowadził 2 warsztaty aktywizacji zawodowej, łącznie 36 godzin warsztatowych. W warsztatach wzięło udział 20 BO spośród osób nowo-przyjętych do projektu. Psychologowie przeprowadzili 6 sześć 5-godzinnych warsztatów psychologicznych.

Dodatkowym instrumentem wsparcia były staże zawodowe. W I okresie realizacji projektu 4 BO zrealizowało 3-miesięczne staże zawodowe w różnych firmach, otrzymało zaświadczenia o ukończeniu stażu. Jedna osoba podjęła pracę w firmie, w której odbyła staż.

W I okresie realizacji projektu 25 BO podjęło nowe zatrudnienie, 58 BO pracuje na koniec realizacji I okresu. 

W II i III okresie realizacji wsparcie ukierunkowane będzie na utrzymanie zatrudnienia przez osoby pracujące dzięki działaniom projektowym oraz rekrutację, przygotowanie do zatrudnienia i zatrudnienie kolejnej grupy tak aby w II okresie na liście było 100 osób a w III okresie – 120. Zakładamy dość wysoki wskaźnik rezultatu projektu podjęcie zatrudnienia przez min. 36% beneficjentów projektu.

***

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą uzyskać dodatkowe informacje w biurze projektu:

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”

tel. 22 674 11 48 lub 0 510 094 484

Św. Wincentego 92   03-291 Warszawa

Adres e-mail: trenerpracy@hejkoniku.org.pl; asystent@hejkoniku.org.pl