Zatrudnienie wspomagane – Szansa na pracę

 

„ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE – SZANSA NA PRACĘ”

 

Projekt zakłada prowadzenie na terenie Warszawy oraz okolicznych gmin programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego. W ramach programu oferowane są różnorodne instrumenty wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO. Model wsparcia ON w projekcie oparty jest na standardach EUSE (Europejskiej Unii ZW) i projekcie PFRON „Trener Pracy”. Wsparciem w projekcie w ciągu 3 lat realizacji zostanie objętych 120 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Projekt współfinansowany jest przez PFRON, realizowany w okresie 04.2019 – 03.2022.

Wśród instrumentów wsparcia znajdują się:

– poradnictwo zawodowe i psychologiczne,

– warsztaty aktywizacji zawodowej

– warsztaty psychologiczne

– usługi trenera pracy w formie pracy indywidualnej

– 3-miesięczne staże zawodowe

Najważniejszym narzędziem wsparcia jest usługa trenera pracy. Fundacja posiada zespół doświadczonych trenerów pracy, którzy pracują w projektach aktywizacji zaw. ON od lat. Zadaniem trenera jest przygotowaniu BO do wejścia na rynek pracy oraz pomoc BO w znalezieniu właściwego stanowiska pracy oraz podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia poprzez monitoring pracy. Trener służy też pomocą pracodawcy i przygotuje innych pracowników do współpracy z ON.

BO projektu korzystają z pomocy doradcy zaw., który osobom zatrudnionym wskazuje kierunki rozwoju zaw. i wspiera w wyborze najlepszej oferty pracy osoby, które wchodzą do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej. Doradca przeprowadza dla osób wymagających wsparcia grupowego 3-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej, udziela też wsparcia w formie konsultacji indywidualnych. W sytuacji spadku motywacji, niskiej samooceny i innych problemów psychologicznych – BO projektu mogą skorzystać ze wsparcia psychologa, w formie konsultacji ind. i wsparcia grupowego – warsztatów psychologicznych. Z warsztatów prowadzonych przez doradcę zaw. korzysta w każdym okresie projektu 20 BO, z warsztatów psychologicznych korzystają osoby wymagające takiego wsparcia w miarę ich potrzeb, śr. 40 osób rocznie. Warsztaty doradcy odbywają się 2 razy w roku. Psycholodzy prowadzą warsztaty śr. co 3 miesiące, warsztaty trwają 5 godzin, w każdym uczestniczy śr. 10 BO.

Znaczącą grupę BO Fundacji stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi. Biorąc pod uwagę specyfikę grupy BO pisząc wniosek założyliśmy dość wysoki wskaźnik rezultatu projektu – podjęcie zatrudnienia przez min. 36% BO. Dotychczasowe doświadczenia Fundacji wskazują, że taki wskaźnik jest osiągalny i w większości projektów przekraczany.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły, w miarę potrzeb wynikających z założeń projektowych. System rekrutacji jest wielo-stopniowy. Wstępną rozmowę z kandydatem przeprowadza trener pracy w ramach wolontariatu, następnie doradca zaw. i psycholog przeprowadzają wywiad, określają potrzeby BO w zakresie wsparcia i tworzą wspólnie z kandydatem IPD. W kolejnym etapie odbywa się rozmowa z trenerem pracy i osoba rozpoczyna indywidualną pracy z trenerem przygotowującą do podjęcia zatrudnienia. W miarę potrzeb prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca oraz przygotowanie do zatrudnienia i zatrudnienie nowych BO, którzy wchodzą do projektu na miejsce osób rezygnujących z udziału w projekcie. Poszukiwanie nowych BO i wstępna rekrutacja prowadzone są przez trenerów pracy w ramach wolontariatu.

W I okresie realizacji projektu (04.2019 – 03.2020) do projektu przyjętych zostało 65 BO, którym udzielone zostanie wsparcie ukierunkowane na podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia. Z grupy 65 osób ok.1/2 stanowią osoby, które podjęły zatrudnienie w ramach wcześniejszych projektów Fundacji realizowanych w modelu zatrudnienia wspomaganego i wymagają kontynuacji wsparcia aby utrzymać się w zatrudnieniu. Większość z tych osób utrzymało pracę korzystając z udzielanych w projekcie form wsparcia. Osoby przyjęte jako niepracujące intensywnie poszukują zatrudnienia, część z nich podjęła już pracę, część z różnych przyczyn odchodzi przed ukończeniem ścieżki zawodowej aktywizacji – IPD. W ramach I okresu projektu przeprowadzono dwa 3-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej (łącznie 36 godzin) i sześć 5-godzinnych warsztatów psychologicznych (30 godzin). Trenerzy pracy udzielili 8064 godzin wsparcia, doradca zawodowy udzieli 240 godzin wsparcia, psychologowie udzielili 1080 godzin wsparcia.

Zatrudnienie podjęło 42 BO, 32 osoby utrzymały pracę ponad 6 m-cy. 19 BO odeszło przed terminem realizacji IPD.

W II i III okresie realizacji wsparcie ukierunkowane będzie na utrzymanie zatrudnienia
przez osoby pracujące dzięki działaniom projektowym oraz rekrutację, przygotowanie
do zatrudnienia i zatrudnienie kolejnej grupy aby na koniec III okresu (31.03.2022) na
liście BO figurowało min. 120 osób.

W II okresie realizacji (04.2020 – 03.2021) w projekcie uczestniczyło 95 BO. W tym okresie wsparcie ukierunkowane było na utrzymanie zatrudnienia
przez osoby pracujące dzięki działaniom projektowym oraz rekrutację, przygotowanie
do zatrudnienia i zatrudnienie kolejnej grupy BO. Pracę podjęły 22 osoby, a 18 BO utrzymało ją przez okres ponad 6 m-cy. Przed terminem wynikającym z IPD odeszło 30 osób, na ich miejsce przyjmowani byli kandydaci z listy rezerwowej. Doradca zaw. przeprowadził dwa 3-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej, w których udział wzięło 20 BO. Psycholodzy zrealizowali wsparcie grupowe w formie warsztatów psychologicznych. Łącznie w czterech 5-godzinnych warsztatach uczestniczyło 17 BO. 3 BO skorzystało z oferowanych w ramach projektu 3-miesięcznych staży zawodowych, służących zdobyciu doświadczenia. Trenerzy pracy udzieli 10442 godzin wsparcia, doradca zawodowy – 276 godzin, psychologowie – 1159 godzin.

 W III okresie realizacji (04.2021 – 03.2022) wsparciem objętych zostanie docelowo 120 osób. W tym okresie przeprowadzone zostaną: dwa 3-dniowe warsztaty doradcy zaw. (łącznie 36 godzin zajęć), w których weźmie udział 20 BO przyjętych do projektu w III okresie realizacji oraz sześć 5-godzinnych warsztatów psychologicznych. BO projektu będą korzystali z indywidualnego wsparcia doradcy zaw., psychologów i trenerów pracy. 4 osoby odbędą 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców. Rekrutacja nowych BO prowadzona będzie w sposób ciągły. W ostatnim okresie realizacji wsparcie ukierunkowane jest gł. na utrzymanie zatrudnienia przez uczestników projektu i pomoc w podjęciu pracy przez osoby nieaktywne zawodowo oraz BO, którzy pracę utracili. Założyliśmy podjęcie zatrudnienia przez 18 BO (I wskaźnik rezultatu) i utrzymanie przez okres pow. 6 m-cy przez 8 BO.

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą uzyskać dodatkowe informacje w biurze projektu:

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”

tel. 22 674 11 48 lub 0 510 094 484

  1. Św. Wincentego 92   03-291 Warszawa

Adres e-mail: trenerpracy@hejkoniku.org.pl