jeden procent podatku

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"
   
Ośrodek Hipoterapii 
 
 
Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 
 
 
Ośrodek AON - InfoANKIETY ZGŁOSZENIOWEBROSZURA "Usługi AON w systemie wsparcia ON"Historia Ośrodka Asystenta Osób NiepełnosprawnychPRZYDATNE STRONYSponsorzyRealizowany projektyrok 2015rok 2014rok 2013rok 2011rok 2012rok 2010lata 2004 - 2009
Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Razem" 
 
 
     
 
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, na rzecz której można przekazać 1 procent podatku dochodowego.
 KRS 0000145797
Data rejestracji - 20.04.1995r
Bank PEKAO SA VI O/Warszawa
Nr konta:
62 1240 1082 1111 0000 0387 2509
NIP: 524 101 67 49
REGON: 01096223.
 
     
rok 2014

   

W roku 2014 Ośrodek AON realizował 2 programy

1.Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej – wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”. Program był współfinansowany  przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa na podstawie trzyletniej umowy nr PS/B/VI/3/3/370/2012-2015 zawartej w dn. 14/12/2012. W 2014 roku z dofinansowania skorzystało 19  beneficjentów, zrealizowano 3695,50 godzin pracy asystenta ON.

2. „Usługa Asystenta ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON” -program współfinansowany przez PFRON na podstawie umowy nr ZZB/000194/BF/D. W okresie od 1.01.14 do 31.12.14 udzielono 9081,5 godzin usługi asystenckiej wspierając 34 beneficjentów.

 

                        

Opis projektu „Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej – wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”.

 

Celem projektów jest rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych (ON), poprzez zapewnienie tym osobom możliwości skorzystania z usług profesjonalnie przygotowanych do  wykonywania swoich zadań Asystentów. Funkcje te wykonuje grupa osób przeszkolonych i przysposobionych do wykonywania funkcji Asystenta ON przez Fundację „HEJ, KONIKU!” w ramach wcześniej prowadzonych programów, między innymi „Phare 2002 – Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu”, „Integracja Społeczna i Zawodowa Grup Zagrożonych Wykluczeniem” a także absolwenci i studenci szkół wyższych -  kierunków pedagogicznych i psychologii.

 

Do podstawowych zadań Asystenta należy:

·         pomoc w realizacji programów: rehabilitacyjnych/terapeutycznych/edukacyjnych

·         wspólne spędzanie czasu z ON – w domu i poza domem ON - towarzyszenie w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na spotkania towarzyskie, pomoc w odrabianiu lekcji, towarzyszenie na zajęciach zorganizowanych – szkolnych i pozaszkolnych, pomoc w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań, np. plastycznych, muzycznych, sportowych, itp., pomoc w spędzaniu czasu wolnego – wspólne lektury, gry, zabawy, spacery, itp.

·         towarzyszenie i pomoc w poruszaniu się poza domem - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wizyt lekarskich, robieniu zakupów, itp.;

·         pomoc w przemieszczaniu się środkami komunikacji miejskiej,

·         pomoc i wsparcie w podejmowaniu i kontynuowaniu nauki w szkołach/uczelniach wyższych.

 

Asystenci podejmowali ustalone zadania towarzysząc osobie niepełnosprawnej
w wykonywaniu przez nią aktywności wcześniej ustalonych trójstronnym kontraktem (beneficjent, asystent, przedstawiciel Fundacji). Asystenci i beneficjenci znajdowali się pod opieką psychologa zatrudnionego przy projekcie. Psycholog prowadził indywidualne konsultacje. Przebieg programu koordynował i nadzorował pracownik Fundacji odpowiedzialny za program Asystent.

 

Osoby korzystające z usług asystentów są to osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności – ruchowymi, intelektualnymi i psychicznymi (m.in. z autyzmem, m.p.dz., zespołem Downa, zespołem Aspergera,  syndromem Charge), w większości w stopniu znacznym. Usługa asystencka poprawia jakość życia samych niepełnosprawnych jak i ich rodzin, przyczynia się do zwiększenia ich życiowej aktywności i pełniejszej inkluzji społecznej tej grupy.

 

Zgodnie z opinią rodzin ON najbardziej pozytywny wpływ na beneficjentów z faktu posiadania Asystenta upatrują w poprawie relacji społecznych, wzroście poczucia bezpieczeństwa
oraz w rozwoju zainteresowań. Zdaniem rodziców praca Asystentów usprawniła działania rehabilitacyjne i terapeutyczne. Dzięki współpracy z Asystentem ON szybciej i łatwiej biorą udział w zajęciach zorganizowanych oraz łatwiej pokonują bariery interpersonalne. Pomoc Asystentów przyczynia się do poprawy funkcjonowania rodziny wyrażonej poprzez: umożliwienie pracy zawodowej, odciążenie czasowe i organizacyjne, poprawę relacji
i stosunków rodzinnych oraz lepsze samopoczucie fizyczne i psychiczne. Wg rodziców ON oczekiwania wobec Asystentów są w większości spełnione, postulują tylko o zwiększenie ilości przyznawanych godzin pracy asystenta.

 

 

Opis projektu  „Usługa Asystenta ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON”

 

 Działania projektu są kontynuacją wcześniejszych programów Fundacji i zakładają prowadzenie na terenie Warszawy i okolicznych powiatów  aktywizacji (rehabilitacji) społecznej osób niepełnosprawnych w oparciu o działania w zakresie aktywnej integracji. Działania projektowe kierujemy do dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych.
W 2014 roku  realizując projekt obsługiwaliśmy 40 osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności,  w tym:

- 32 dzieci (z autyzmem, zespołem Aspergera, po mózgowym porażeniu dziecięcym, a także
z rdzeniowym zanikiem mięśni i przepukliną oponowo-rdzeniową)

- 8 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności (autyzm, zespół Downa,
po mpdz, z neurologicznymi uszkodzeniami po wypadku).

Każda z 40-stu przyjętych osób odbyła konsultację z psychologiem (w przypadku dzieci w towarzystwie rodzica), podczas której został opracowany arkusz obserwacyjny stanowiący podstawę do stworzenia Indywidualnego Planu Działania. Psycholog określił potrzeby ON, deficyty w zakresie funkcjonowania społecznego, kierunki działań jakie zostaną podjęte w przezwyciężaniu barier społecznych – trudności w adaptacji w szkole, dekoncentracja przy odrabianiu lekcji, trudności w komunikowaniu werbalnym (wspomaganie mowy), pozawerbalnym (inteligencja emocjonalna) czy architektonicznych w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (wsparcie w poruszaniu się po mieście).

Kolejnym krokiem po rekrutacji beneficjenta i określeniu jego potrzeb było przyznanie asystenta, którego kwalifikacje odpowiadają tym potrzebom. Podstawą rozpoczęcia współpracy asystenta z jego klientem był sporządzony przez psychologa podczas wspólnego spotkania kontrakt. W kontrakcie zawarty został m.in. zakres obowiązków zawodowych
i cząstkowe cele działania asystenta względem potrzeb ON, miejsce i czas pracy oraz przybliżona ilość godzin wsparcia w miesiącu, długość jednej sesji.

Zatrudniliśmy 32 asystentów ON do realizacji wsparcia dla beneficjentów. Część z nich
to zaufani pracownicy wcześniejszych projektów, którzy mają bogate doświadczenie w pracy
z osobami niepełnosprawnymi. Zatrudniając kilka nowych osób braliśmy pod uwagę kierunkowe wykształcenie kandydatów (psychologia, pedagogika, socjologia lub pokrewne) albo dotychczasowe doświadczenie/ kontakt z dziećmi i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Kluczową kwestią jest dla nas budowanie dobrych, stabilnych i rokujących na dłuższy okres czasu relacji asystent – beneficjent. Bardziej niż na ilość stawiamy tu na jakość, ze względu na dobro i komfort psychiczny beneficjentów oraz ich rodzin, a także na długofalową poprawę jakości ich życia dzięki wsparciu AON.

Dotychczas beneficjenci projektu otrzymali 8584 godzin wsparcia od 32 zatrudnionych przy projekcie asystentów. Nasi asystenci pracowali głównie w przedszkolach i szkołach, jako asystenci „cienie” wspierając koncentrację ON podczas zajęć oraz dbając o aktywną integrację z rówieśnikami podczas przerw a także w domu, popołudniami wspólnie spędzając czas, odrabiając lekcje, wspomagając rehabilitacje poprzez prowadzenie ćwiczeń zalecanych przez specjalistów (logopedów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów), zachęcając do uczestnictwa
w imprezach kulturalnych. Praca asystentów z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi polegała natomiast głównie na wsparciu w dojazdach na rehabilitację, do urzędów, szkół, pomoc
w poruszaniu się po mieście. Te działania miały na celu wsparcie w aktywizacji społecznej, ale też zawodowej beneficjentów, większą aktywność w życiu kulturalnym, wzrost motywacji
i poczucia własnej wartości.

Z oceny dotychczasowej pracy asystentów wynika, że uzyskali oni postępy zarówno
w szkołach przy wspomaganiu koncentracji podczas zajęć, w polepszaniu relacji
z rówieśnikami, niejednokrotnie zapobiegali konfliktom rówieśniczym. Podczas pracy poza szkołą mieli efekty w zakresie zwykłych czynności życia codziennego: zwiększenie samoobsługi, samodzielności w przygotowywaniu sobie posiłków, trenowanie organizacji czasu wolnego, koncentracji przy odrabianiu lekcji, poprawy kondycji fizycznej, ale też
w postaci zwiększenia kompetencji społecznych, poprzez kontakt osobisty z asystentem, wspólne wyjścia na basen, do kina, na spacer. Z informacji zwrotnej od rodziców wiemy, że praca asystentów przyniosła same pożytki dla ich niepełnosprawnych dzieci i wpłynęła przy tym znacznie na poprawę, jakości życia całej rodziny. Wsparcie asystentów jest cenne na każdym etapie życia i rozwoju ON. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, sprawne intelektualnie a poruszające się na wózkach doceniły je ze względu na możliwość wyjścia z domu, zwiększenie samodzielności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym (np. już nie musiały jeździć z własnymi rodzicami do szkół i na rozmowy kwalifikacyjne), co istotnie wpłynęło na zwiększenie ich motywacji do pełnienia nowych ról społecznych.

W przypadku kilku Beneficjentów liczba godzin miesięcznego wsparcia była większa od średniej, co spowodowane było zwiększonymi potrzebami: stan zdrowia BO, choroba
w rodzinie, trudności w zachowaniu BO wymagające większego wsparcia i nakładu pracy od asystentów.

Praca asystentów koordynowana była na bieżąco przez psychologa. Podstawą rozliczenia pracy z ON był comiesięczny grafik czasu pracy oraz sprawozdanie z podjętych działań. Ponadto raz na kwartał psycholog przeprowadził ocenę pracy asystenta poprzez rozmowę
z nim, weryfikację podjętych działań i ocenę zgodności z założonymi celami. Wynik tej oceny został wpisywany w Indywidualny Plan Działania w postaci postępów działań i dalszych planów, z uwzględnieniem ewentualnych zmian w wytyczonych na początku celach pracy AON.

Beneficjenci projektu lub rodzice (w przypadku dzieci) mieli możliwość korzystania, oprócz wsparcia asystenta, z indywidualnych konsultacji psychologicznych podczas osobistych spotkań w Fundacji. Większość rodziców lub opiekunów skorzystało z takiej możliwości. Psycholog przeprowadził 90 godzin konsultacji z BO lub w sprawie BO. Kilkoro rodziców, którzy pracują i nie mogli przyjechać do Fundacji w godzinach jej pracy, wybrali formę telefoniczną kontaktu z psychologiem w razie problemu.

Dodatkowo działania Fundacji w ramach projektu wspierane były przez asystentów wolontariuszy. Beneficjenci projektu otrzymali 360 godzin wsparcia od 6 wolontariuszy. Do ich zadań należały czynności analogiczne do tych wykonywanych przez asystentów zatrudnionych w Fundacji. Wspólnie spędzali oni czas wolny z beneficjentami, ćwiczyli czynności dnia codziennego, wspomagali działania terapeutyczne według wskazówek terapeutów, wspierali podczas wyjść na imprezy kulturalne, ćwiczyli różne umiejętności społeczne, w tym podczas zajęć szkolnych jako „cienie” wspierając właściwe postawy na lekcjach, integrację
z rówieśnikami oraz umiejętność koncentracji na zadaniach.

 

Program usług asystenckich kontynuowany będzie w 2015 r.

Projekty dotyczące usług AON realizowane aktualnie w fundacji:

Rehabilitacja społeczna, tzn. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie asystenta ON. 
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 


 
Każda z przyjętych osób (w przypadku dzieci w towarzystwie rodzica) odbywa konsultację z psychologiem, podczas której zostaje opracowany arkusz obserwacyjny stanowiący podstawę do stworzenia indywidualnego planu działania.Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej – wparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych

Projekt współfinansuje m.st.  Warszawa 

Zarówno beneficjenci jaki i asystenci ON mają możliwość skorzystania z porady psychologa.

Partnerzy

             
 
    
PITax.pl - rozliczenie PIT 2016

Fundacja jest członkiem Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
 
 
 
O Fundacji Strona główna Ogłoszenia Przekaż jeden procent Kontakt Formularz Mapa strony
projektowanie stron internetowych, pozycjonowanie, adwords, identyfikacja wizualna
Organizacja Pożytku Publicznego
Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz