Realizowane projekty

„Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością narzędziem rehabilitacji społecznej”

Projekt ma na celu zwiększenie zakresu kompetencji społecznych i poprawę codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. W minimalnym zakresie zakłada utrzymanie poziomu funkcjonowania uzyskanego u beneficjentów dzięki dotychczasowym oddziaływaniom oraz powstrzymanie regresu.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2021 r do 31 marca 2022 roku w ramach konkursu nr 1/2020 pn. „POKONAMY BARIERY” ogłoszonego dnia 9 października 2020 r.

W ramach projektu 60 uczestników otrzyma łącznie 25 860 godzin wsparcia.

Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podstawie umowy nr ZZB/000635/BF/D

 

 

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021

Program resortowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W ramach Programu Fundacja – na podstawie umowy nr AOOzN/6/2021 z dn. 13.01.2021 r. – realizuje zadanie obejmujące świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Celem zadania, zgodnie z założeniami Programu, jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie asystenta.

Zadanie przewiduje realizację 14 440 godzin usług asystenckich dla 30 osób dorosłych z niepełnosprawnościami

Okres realizacji: 2 stycznia – 31 grudnia 2021