PROJEKT: Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością narzędziem rehabilitacji społecznej

Projekt „Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością narzędziem rehabilitacji społecznej”

realizowany w okresie 1.04.2022 – 31.03.2023 (12 mcy) 

dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na podstawie umowy nr ZZB/000741/BF/D z dnia 19 maja 2022 r. 

KONKURS nr 1/2021 „SIĘGAMY PO SUKCES”

Celem projektu jest zwiększenie zakresu aktywności życiowej, kompetencji społecznych, poprawa codziennego funkcjonowania i jakości życia osób z niepełnosprawnościami (OzN). W minimalnym zakresie – utrzymanie poziomu funkcjonowania uzyskanego dzięki dotychczasowym oddziaływaniom i powstrzymanie regresu.

 

Wartość zadania   1 510 200,00 zł    

Wysokość dofinansowania 1 491 000, 00 zł

Wkład własny niefinansowy (wartość pracy wolontariuszy)   19 200,00 zł

 

 

WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Adresatami zadania będzie 70 osób z niepełnosprawnościami, z czego ok. 80% będą stanowiły dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, a ok. 20% –  dorośli z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wymagający specjalistycznego wsparcia z uwagi na rodzaj i nasilenie dysfunkcji. Beneficjentami będą osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności – od ruchowej po intelektualną, często z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a najczęściej z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczony stopień niepełnosprawności, którzy są mieszkańcami województwa mazowieckiego.

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach: 

 1. a) najpierw spośród uczestników tożsamego projektu, którego realizacja zakończy się 31.03.2022 r. – spośród tych BO dla których wskazana jest kontynuacja wsparcia; 
 2. b) następnie spośród osób z listy rezerwowej utworzonej w czasie realizacji poprzedniego projektu; 
 3. c) w trzeciej kolejności spośród osób zgłaszających się w odpowiedzi na informację o projekcie umieszczoną na stronie WWW. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełnią formularz zgłoszeniowy, w którym określą swoje potrzeby i oczekiwania dotyczące zakresu usługi asystenta. Rekrutacja zakończy się podpisaniem kontraktu między BO (lub jego przedstawicielem ustawowym) a przydzielonym asystentem. W razie potrzeby będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Zasadniczą formą wsparcia proponowaną w projekcie jest usługa asystenta osobistego OzN.

Planowana średnia liczba godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika – 420

Pomocniczą formą wsparcia będą spotkania z psychologiem o charakterze diagnostyczno-konsultacyjnym dla uczestnika i jego rodziny

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:

  1. Rekrutacja uczestników, określenie indywidualnych potrzeb i celów rozwojowych: kwiecień 2022 – marzec 2023
  2. Rekrutacja uzupełniająca uczestników (w miarę dostępności miejsc): lipiec 2022 – marzec 2023

 

 • Rekrutacja asystentów: marzec 2022 – lipiec 2022

 

  1. Rekrutacja uzupełniająca asystentów (w miarę potrzeb): sierpień 2022-marzec 2023

 

 • Opracowanie i aktualizacja IPD, rejestracja postępów i ocena uzyskanych rezultatów: kwiecień 2022-marzec 2023

 

 1. Konsultacje psychologa: kwiecień 2022-marzec 2023
 2. Realizacja usług asystenckich: kwiecień 2022-marzec 2023
 3. Monitoring pracy asystentów, współpraca z uczestnikiem i jego najbliższym otoczeniem (rodziną): kwiecień 2022-marzec 2023
 4. Zarządzanie projektem: kwiecień 2022-marzec 2023
 5. Obsługa administracyjna i księgowa projektu: kwiecień 2022-marzec 2023 
 6. Ewaluacja projektu: styczeń-marzec 2023
 7. Audyt zewnętrzny projektu: marzec 2023