PROGRAM: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021

                                   

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 jest resortowym programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanym z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

W ramach Programu Fundacja „Hej, koniku!” realizuje zadanie obejmujące świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Celem zadania, zgodnie z założeniami Programu, jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie asystenta. Zakres działania asystentów  to, między innymi, pomoc w korzystaniu z systemu edukacji, ochrony zdrowia, z oferty kulturalnej, w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych, w spędzaniu czasu wolnego na realizacji swoich zainteresowań.

Zadanie przewiduje realizację 14 440 godzin usług asystenckich dla 30 osób z niepełnosprawnościami.

Adresatami zadania mogą być osoby powyżej 16 roku życia, mieszkający w województwie mazowieckim, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, łącznie ze wskazaniami stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji.

Okres realizacji zadania: 2 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania – 643 200,00 zł