Projekt „Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością narzędziem rehabilitacji społecznej”

 

Projekt „Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością narzędziem rehabilitacji społecznej”

realizowany w okresie 1.04.2023 – 31.03.2024 (12 mcy)

dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na podstawie umowy nr ZZB/000891/BF/D z dnia 6 lipca 2023 r.

KONKURS nr 1/2022 „DZIAŁAMY RAZEM”
Celem projektu jest zwiększenie zakresu aktywności życiowej, kompetencji społecznych, poprawa
codziennego funkcjonowania i jakości życia osób z niepełnosprawnościami (OzN). W minimalnym zakresie –
utrzymanie poziomu funkcjonowania uzyskanego dzięki dotychczasowym oddziaływaniom i powstrzymanie
regresu.
Wartość zadania 1 782 859,79zł
Wysokość dofinansowania 1 761 374,99, 00 zł
Wkład własny niefinansowy (wartość pracy wolontariuszy) 21 484,80 zł

WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
Adresatami zadania będzie 75 osób z niepełnosprawnościami, z czego ok. 60% będą stanowiły dzieci z
orzeczeniem o niepełnosprawności, a ok. 40% – dorośli z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności wymagający specjalistycznego wsparcia z uwagi na rodzaj i nasilenie
dysfunkcji. Beneficjentami będą osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności – od ruchowej po
intelektualną, często z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a najczęściej z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczony stopień niepełnosprawności, którzy są
mieszkańcami województwa mazowieckiego.
Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach:
a) najpierw spośród uczestników tożsamego projektu, którego realizacja zakończy się 31.03.2023 r. – spośród
tych BO dla których wskazana jest kontynuacja wsparcia;
b) następnie spośród osób z listy rezerwowej utworzonej w czasie realizacji poprzedniego projektu;
c) w trzeciej kolejności spośród osób zgłaszających się w odpowiedzi na informację o projekcie umieszczoną
na stronie WWW.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełnią formularz zgłoszeniowy, w którym określą swoje
potrzeby i oczekiwania dotyczące zakresu usługi asystenta. Rekrutacja zakończy się podpisaniem kontraktu
między BO (lub jego przedstawicielem ustawowym) a przydzielonym asystentem. W razie potrzeby będzie
prowadzona rekrutacja uzupełniająca.
Zasadniczą formą wsparcia proponowaną w projekcie jest usługa asystenta osobistego OzN.
Planowana średnia liczba godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika – 420
Pomocniczą formą wsparcia będą spotkania z psychologiem o charakterze diagnostyczno-konsultacyjnym dla
uczestnika i jego rodziny

 

Niniejszy projekt opiera się na idei aktywizacji społecznej OzN i stanowi bezpośrednią kontynuację działań realizowanych w poprzednich latach. Usługa asystencji osobistej umożliwia osobom z niepełnosprawnościami (OzN) prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Projekt jest skierowany do OzN, które wymagają zewnętrznego wsparcia przy włączeniu w życie społeczne i podejmowaniu aktywności życiowej w różnych sferach. Usługa asystenta pomaga pokonać bariery wynikające z niepełnosprawności oraz przeciwdziała społecznemu i zawodowemu wykluczeniu OzN umożliwiając korzystanie z oferty z kulturalnej, edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej, udział w zajęciach sportowych, artystycznych i innych oraz dając wsparcie w aktywizacji zawodowej.

Asystent OzN pomaga w poruszaniu się po mieście, korzystaniu ze środków transportu publicznego, wspiera w różnych formach spędzania czasu wolnego oraz pełnieniu ról społecznych. Usługa stwarza szczególnie młodym ludziom szansę na lepszy rozwój i poprawę jakości życia. Specyfiką prowadzonej przez nas usługi jest jej ukierunkowanie na długotrwałą i regularną pracę danego asystenta z BO. Efektywność usługi zapewnia stały monitoring pracy asystenta oraz analiza założonych Indywidualnych Planów Działania.

Pomoc asystenta jest też nieoceniona jako wsparcie dla członków rodzin OzN umożliwiające im regenerację fizyczną i psychiczną (przerwa wytchnieniowa). Wsparcie psychoedukacyjne rodzin w implementacji nowoczesnych technik rehabilitacji społecznej OzN uzyskujemy dzięki współpracy całego zespołu merytorycznego (asystenci, psycholog, specjalista d/s aktywizacji OzN).