lata 2014-2015

rok 2014

 

W roku 2014 Ośrodek AON realizował 2 programy

  1. Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej – wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”. Program był współfinansowany  przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa na podstawie trzyletniej umowy nr PS/B/VI/3/3/370/2012-2015 zawartej w dn. 14/12/2012. W 2014 roku z dofinansowania skorzystało 19  beneficjentów, zrealizowano 3695,50 godzin pracy asystenta ON.
  2. „Usługa Asystenta ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON” -program współfinansowany przez PFRON na podstawie umowy nr ZZB/000194/BF/D. W okresie od 1.01.14 do 31.12.14 udzielono 9081,5 godzin usługi asystenckiej wspierając 34 beneficjentów.

 

                        

Opis projektu „Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej – wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”.

 

Celem projektów jest rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych (ON), poprzez zapewnienie tym osobom możliwości skorzystania z usług profesjonalnie przygotowanych do  wykonywania swoich zadań Asystentów. Funkcje te wykonuje grupa osób przeszkolonych i przysposobionych do wykonywania funkcji Asystenta ON przez Fundację „HEJ, KONIKU!” w ramach wcześniej prowadzonych programów, między innymi „Phare 2002 – Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu”, „Integracja Społeczna i Zawodowa Grup Zagrożonych Wykluczeniem” a także absolwenci i studenci szkół wyższych –  kierunków pedagogicznych i psychologii.

 

Do podstawowych zadań Asystenta należy:

  • pomoc w realizacji programów: rehabilitacyjnych/terapeutycznych/edukacyjnych
  • wspólne spędzanie czasu z ON – w domu i poza domem ON – towarzyszenie w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na spotkania towarzyskie, pomoc w odrabianiu lekcji, towarzyszenie na zajęciach zorganizowanych – szkolnych i pozaszkolnych, pomoc w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań, np. plastycznych, muzycznych, sportowych, itp., pomoc w spędzaniu czasu wolnego – wspólne lektury, gry, zabawy, spacery, itp.
  • towarzyszenie i pomoc w poruszaniu się poza domem – pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wizyt lekarskich, robieniu zakupów, itp.;
  • pomoc w przemieszczaniu się środkami komunikacji miejskiej,
  • pomoc i wsparcie w podejmowaniu i kontynuowaniu nauki w szkołach/uczelniach wyższych.

 

Asystenci podejmowali ustalone zadania towarzysząc osobie niepełnosprawnej
w wykonywaniu przez nią aktywności wcześniej ustalonych trójstronnym kontraktem (beneficjent, asystent, przedstawiciel Fundacji). Asystenci i beneficjenci znajdowali się pod opieką psychologa zatrudnionego przy projekcie. Psycholog prowadził indywidualne konsultacje. Przebieg programu koordynował i nadzorował pracownik Fundacji odpowiedzialny za program Asystent.

 

Osoby korzystające z usług asystentów są to osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności – ruchowymi, intelektualnymi i psychicznymi (m.in. z autyzmem, m.p.dz., zespołem Downa, zespołem Aspergera,  syndromem Charge), w większości w stopniu znacznym. Usługa asystencka poprawia jakość życia samych niepełnosprawnych jak i ich rodzin, przyczynia się do zwiększenia ich życiowej aktywności i pełniejszej inkluzji społecznej tej grupy.

 

Zgodnie z opinią rodzin ON najbardziej pozytywny wpływ na beneficjentów z faktu posiadania Asystenta upatrują w poprawie relacji społecznych, wzroście poczucia bezpieczeństwa
oraz w rozwoju zainteresowań. Zdaniem rodziców praca Asystentów usprawniła działania rehabilitacyjne i terapeutyczne. Dzięki współpracy z Asystentem ON szybciej i łatwiej biorą udział w zajęciach zorganizowanych oraz łatwiej pokonują bariery interpersonalne. Pomoc Asystentów przyczynia się do poprawy funkcjonowania rodziny wyrażonej poprzez: umożliwienie pracy zawodowej, odciążenie czasowe i organizacyjne, poprawę relacji
i stosunków rodzinnych oraz lepsze samopoczucie fizyczne i psychiczne. Wg rodziców ON oczekiwania wobec Asystentów są w większości spełnione, postulują tylko o zwiększenie ilości przyznawanych godzin pracy asystenta.

 

 

Opis projektu  „Usługa Asystenta ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON”

 

Działania projektu są kontynuacją wcześniejszych programów Fundacji i zakładają prowadzenie na terenie Warszawy i okolicznych powiatów  aktywizacji (rehabilitacji) społecznej osób niepełnosprawnych w oparciu o działania w zakresie aktywnej integracji. Działania projektowe kierujemy do dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych.
W 2014 roku  realizując projekt obsługiwaliśmy 40 osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności,  w tym:

– 32 dzieci (z autyzmem, zespołem Aspergera, po mózgowym porażeniu dziecięcym, a także
z rdzeniowym zanikiem mięśni i przepukliną oponowo-rdzeniową)

– 8 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności (autyzm, zespół Downa,
po mpdz, z neurologicznymi uszkodzeniami po wypadku).

Każda z 40-stu przyjętych osób odbyła konsultację z psychologiem (w przypadku dzieci w towarzystwie rodzica), podczas której został opracowany arkusz obserwacyjny stanowiący podstawę do stworzenia Indywidualnego Planu Działania. Psycholog określił potrzeby ON, deficyty w zakresie funkcjonowania społecznego, kierunki działań jakie zostaną podjęte w przezwyciężaniu barier społecznych – trudności w adaptacji w szkole, dekoncentracja przy odrabianiu lekcji, trudności w komunikowaniu werbalnym (wspomaganie mowy), pozawerbalnym (inteligencja emocjonalna) czy architektonicznych w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (wsparcie w poruszaniu się po mieście).

Kolejnym krokiem po rekrutacji beneficjenta i określeniu jego potrzeb było przyznanie asystenta, którego kwalifikacje odpowiadają tym potrzebom. Podstawą rozpoczęcia współpracy asystenta z jego klientem był sporządzony przez psychologa podczas wspólnego spotkania kontrakt. W kontrakcie zawarty został m.in. zakres obowiązków zawodowych
i cząstkowe cele działania asystenta względem potrzeb ON, miejsce i czas pracy oraz przybliżona ilość godzin wsparcia w miesiącu, długość jednej sesji.

Zatrudniliśmy 32 asystentów ON do realizacji wsparcia dla beneficjentów. Część z nich
to zaufani pracownicy wcześniejszych projektów, którzy mają bogate doświadczenie w pracy
z osobami niepełnosprawnymi. Zatrudniając kilka nowych osób braliśmy pod uwagę kierunkowe wykształcenie kandydatów (psychologia, pedagogika, socjologia lub pokrewne) albo dotychczasowe doświadczenie/ kontakt z dziećmi i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Kluczową kwestią jest dla nas budowanie dobrych, stabilnych i rokujących na dłuższy okres czasu relacji asystent – beneficjent. Bardziej niż na ilość stawiamy tu na jakość, ze względu na dobro i komfort psychiczny beneficjentów oraz ich rodzin, a także na długofalową poprawę jakości ich życia dzięki wsparciu AON.

Dotychczas beneficjenci projektu otrzymali 8584 godzin wsparcia od 32 zatrudnionych przy projekcie asystentów. Nasi asystenci pracowali głównie w przedszkolach i szkołach, jako asystenci „cienie” wspierając koncentrację ON podczas zajęć oraz dbając o aktywną integrację z rówieśnikami podczas przerw a także w domu, popołudniami wspólnie spędzając czas, odrabiając lekcje, wspomagając rehabilitacje poprzez prowadzenie ćwiczeń zalecanych przez specjalistów (logopedów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów), zachęcając do uczestnictwa
w imprezach kulturalnych. Praca asystentów z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi polegała natomiast głównie na wsparciu w dojazdach na rehabilitację, do urzędów, szkół, pomoc
w poruszaniu się po mieście. Te działania miały na celu wsparcie w aktywizacji społecznej, ale też zawodowej beneficjentów, większą aktywność w życiu kulturalnym, wzrost motywacji
i poczucia własnej wartości.

Z oceny dotychczasowej pracy asystentów wynika, że uzyskali oni postępy zarówno
w szkołach przy wspomaganiu koncentracji podczas zajęć, w polepszaniu relacji
z rówieśnikami, niejednokrotnie zapobiegali konfliktom rówieśniczym. Podczas pracy poza szkołą mieli efekty w zakresie zwykłych czynności życia codziennego: zwiększenie samoobsługi, samodzielności w przygotowywaniu sobie posiłków, trenowanie organizacji czasu wolnego, koncentracji przy odrabianiu lekcji, poprawy kondycji fizycznej, ale też
w postaci zwiększenia kompetencji społecznych, poprzez kontakt osobisty z asystentem, wspólne wyjścia na basen, do kina, na spacer. Z informacji zwrotnej od rodziców wiemy, że praca asystentów przyniosła same pożytki dla ich niepełnosprawnych dzieci i wpłynęła przy tym znacznie na poprawę, jakości życia całej rodziny. Wsparcie asystentów jest cenne na każdym etapie życia i rozwoju ON. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, sprawne intelektualnie a poruszające się na wózkach doceniły je ze względu na możliwość wyjścia z domu, zwiększenie samodzielności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym (np. już nie musiały jeździć z własnymi rodzicami do szkół i na rozmowy kwalifikacyjne), co istotnie wpłynęło na zwiększenie ich motywacji do pełnienia nowych ról społecznych.

W przypadku kilku Beneficjentów liczba godzin miesięcznego wsparcia była większa od średniej, co spowodowane było zwiększonymi potrzebami: stan zdrowia BO, choroba
w rodzinie, trudności w zachowaniu BO wymagające większego wsparcia i nakładu pracy od asystentów.

Praca asystentów koordynowana była na bieżąco przez psychologa. Podstawą rozliczenia pracy z ON był comiesięczny grafik czasu pracy oraz sprawozdanie z podjętych działań. Ponadto raz na kwartał psycholog przeprowadził ocenę pracy asystenta poprzez rozmowę
z nim, weryfikację podjętych działań i ocenę zgodności z założonymi celami. Wynik tej oceny został wpisywany w Indywidualny Plan Działania w postaci postępów działań i dalszych planów, z uwzględnieniem ewentualnych zmian w wytyczonych na początku celach pracy AON.

Beneficjenci projektu lub rodzice (w przypadku dzieci) mieli możliwość korzystania, oprócz wsparcia asystenta, z indywidualnych konsultacji psychologicznych podczas osobistych spotkań w Fundacji. Większość rodziców lub opiekunów skorzystało z takiej możliwości. Psycholog przeprowadził 90 godzin konsultacji z BO lub w sprawie BO. Kilkoro rodziców, którzy pracują i nie mogli przyjechać do Fundacji w godzinach jej pracy, wybrali formę telefoniczną kontaktu z psychologiem w razie problemu.

Dodatkowo działania Fundacji w ramach projektu wspierane były przez asystentów wolontariuszy. Beneficjenci projektu otrzymali 360 godzin wsparcia od 6 wolontariuszy. Do ich zadań należały czynności analogiczne do tych wykonywanych przez asystentów zatrudnionych w Fundacji. Wspólnie spędzali oni czas wolny z beneficjentami, ćwiczyli czynności dnia codziennego, wspomagali działania terapeutyczne według wskazówek terapeutów, wspierali podczas wyjść na imprezy kulturalne, ćwiczyli różne umiejętności społeczne, w tym podczas zajęć szkolnych jako „cienie” wspierając właściwe postawy na lekcjach, integrację
z rówieśnikami oraz umiejętność koncentracji na zadaniach.

 

Program usług asystenckich kontynuowany będzie w 2015 r.

Projekty dotyczące usług AON realizowane aktualnie w fundacji:

Rehabilitacja społeczna, tzn. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie asystenta ON. 
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Każda z przyjętych osób (w przypadku dzieci w towarzystwie rodzica) odbywa konsultację z psychologiem, podczas której zostaje opracowany arkusz obserwacyjny stanowiący podstawę do stworzenia indywidualnego planu działania.

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej – wparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych

Projekt współfinansuje m.st.  Warszawa

Zarówno beneficjenci jaki i asystenci ON mają możliwość skorzystania z porady psychologa.