lata 2013 – 2014

rok 2013

Obecnie w Fundacji realizowane są dwa projekty „Asystent ON”

Działania obu projektów są kontynuacją wcześniejszych programów Fundacji i zakładają prowadzenie na terenie Warszawy i okolicznych powiatów aktywizacji (rehabilitacji) społecznej osób niepełnosprawnych w oparciu o działania w zakresie aktywnej integracji. Działania projektowe kierujemy do dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych. Naszymi Beneficjentami są m.in. osoby z autyzmem, zespołem Aspergera, z upośledzeniem intelektualnym oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową, najczęściej po mózgowym porażeniu dziecięcym.
Asystenci ON pracują głównie w przedszkolach i szkołach, jako asystenci „cienie” wspierając koncentrację podczas zajęć oraz dbając o aktywną integrację z rówieśnikami podczas przerw a także w domu, popołudniami wspólnie spędzając czas, odrabiając lekcje, wspomagając rehabilitację poprzez prowadzenie ćwiczeń zalecanych przez specjalistów (logopedów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów), zachęcając do uczestnictwa w imprezach kulturalnych. Praca asystenta z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi polega natomiast głównie na wsparciu w dojazdach na rehabilitację, do urzędów, szkół, pomoc w poruszaniu się po mieście. Te działania mają na celu wsparcie w aktywizacji społecznej, ale też zawodowej beneficjentów.
Beneficjent (lub jego przedstawiciel prawny) zainteresowany pozyskaniem Asystenta zgłasza swoja chęć udziału w projekcie poprzez wypełnienie i dostarczenie do Fundacji (osobiście, pocztą lub mailem) ankiety zgłoszeniowej dostępnej na naszej stronie lub w siedzibie Fundacji.
Podstawą rozpoczęcia współpracy asystenta z jego klientem jest sporządzony podczas spotkania trójstronny kontrakt (beneficjent/ asystent ON/ przedstawiciel fundacji). W kontrakcie zawarty zostaje m.in. zakres obowiązków zawodowych i cząstkowe cele działania asystenta względem potrzeb ON, miejsce i czas pracy oraz przybliżona ilość godzin wsparcia w miesiącu, długość jednej sesji.
Osoby które nie zostały zakwalifikowane do projektu wpisywane są na listę osób oczekujących, i przyjmowane do projektu w miarę możliwości.

Do działań w projektach przyjmujemy też wolontariuszy, którzy zdobywają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Chętnie podejmujemy współpracę ze studentami, którzy w ramach praktyk studenckich mogą pomóc naszym Beneficjentom w codziennym funkcjonowaniu, wspólnie spędzać wolny czas.

Projekty dotyczące usług AON realizowane aktualnie w fundacji:

Rehabilitacja społeczna, tzn. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie asystenta ON.
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres trwania projektu 01/03/2013-31/03/2014, zakładana liczba beneficjentów-34, zakładana ilość godzin pracy asystentów – 8580

Każda z przyjętych osób (w przypadku dzieci w towarzystwie rodzica) odbywa konsultację z psychologiem, podczas której zostaje opracowany arkusz obserwacyjny stanowiący podstawę do stworzenia indywidualnego planu działania.

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej – wparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych

Projekt współfinansuje m.st.  Warszawa

Okres trwania projektu 01/12/2012-30/11/2015, zakładana liczba beneficjentów -17 (w każdym roku trwania projektu), zakładana ilość godzin pracy asystentów – 11 465 (przez cały okres trwania projektu).

Zarówno beneficjenci jaki i asystenci ON mają możliwość skorzystania z porady psychologa.