lata 2019-2020

Projekt

„Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością narzędziem rehabilitacji społecznej”

realizowany w okresie 1.04.2019 – 31.03.2020

w ramach konkursu PFRON nr 1/2018 „SZANSA-ROZWÓJ-NIEZALEŻNOŚĆ”

 współfinansowany ze środków PFRON

na podstawie umowy nr ZZB/000515/BF/D z dn. 25 kwietnia 2019 r.

 

WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 40 osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa mazowieckiego. Będą to osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Rekrutacja BO będzie prowadzona w następujących etapach:

1. Ogłoszenie naboru do projektu na stronie internetowej Fundacji wraz z ankietą rekrutacyjną oraz poprzez dystrybucję ankiet wśród naszych aktualnych podopiecznych;

2. Przyjęcie BO do projektu poprzez wypełnienie ankiety oraz załączenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności;

3. Opracowanie arkusza obserwacji indywidualnie dla każdego BO;

4. Opracowanie IPD oraz aktualizacja i prowadzenie IPD;

5. Przydział asystenta do BO oraz podpisanie kontaktu pomiędzy BO a asystentem;

6. Utworzenie listy rezerwowej;

7. Rekrutacja uzupełniająca do uzyskania kompletu BO lub w przypadku rezygnacji BO z udziału w projekcie (zgodna z punktami 1-6)

PROPONOWANE W PROJEKCIE FORMY WSPARCIA:

1. USŁUGA ASYSTENCJI

Asystent ON pomaga uczestnikowi projektu w poruszaniu się po mieście, korzystaniu ze środków transportu publicznego w celu dotarcia do szkoły, pracy, na zajęcia sportowe, terapeutyczne, wspiera w spędzaniu czasu wolnego, odrabianiu pracy domowej, wykonywaniu niezbędnych ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz pełnieniu ról społecznych. Asystent pracując indywidualnie z uczestnikiem pomoże mu nabyć i rozwinąć umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, komunikowania się z otoczeniem oraz odnajdywania się w różnych rolach społecznych. Usługa ta pomaga pokonać wynikające z niepełnosprawności bariery oraz przeciwdziała społecznemu i zawodowemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie im korzystania z edukacji, kultury, terapii, zajęć sportowych, artystycznych i innych aktywności oraz dając wsparcie na rynku pracy. Asystent ON poprzez pracę z beneficjentem przygotowuje go do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, w stopniu w jakim umożliwia to stan zdrowia beneficjenta.

2. KONSULTACJE PSYCHOLOGA

Po zgłoszeniu uczestnika do projektu psycholog przeprowadza wywiad rekrutacyjny, wypełnia arkusz obserwacji oraz ustala Indywidualny Plan Działania (IPD) i dobiera uczestnikowi odpowiedniego asystenta. Plan IPD jest monitorowany i aktualizowany przez psychologa. Końcowy wywiad psychologa z uczestnikiem ustala uzyskane rezultaty. Celem formy wsparcia jest diagnoza deficytów funkcjonowania uczestnika w chwili przystąpienia do projektu, określenie obszarów wsparcia oraz monitorowanie uzyskanych postępów.

3. WSPARCIE EDUKACYJNE DLA RODZIN

Ta forma wsparcia zakłada edukację rodzin uczestników w zakresie wiedzy o tym, jak korzystać ze współpracy asystenta z uczestnikiem.  Specjalista d/s aktywizacji, odpowiedzialny za tę formę wsparcia będzie zajmował się rozpowszechnianiem wiedzy o nowoczesnych technikach aktywizacji OzN dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności wśród rodzin uczestników oraz zespołu merytorycznego projektu. Będzie współpracował z psychologiem w kształtowaniu cech osobistych i asertywnej postawy asystentów w relacji z klientami i ich rodzinami.

Wsparcie to ukierunkowane jest indywidualną pracę w rodzinie i realizowane w formie konsultacji w sprawie uczestnika prowadzonych  zarówno dla rodzin jak i obsługującego BO asystenta.

4. WSPARCIE PSYCHOLOGA

Wsparcie psychologiczne w projekcie to w szczególności dbanie o prawidłowy kontakt asystenta z podopiecznym oraz rodzicem, wsparcie w planowaniu i organizacji pracy asystenta, wyznaczanie celów i sposobów pracy z podopiecznym, kształtowanie cech osobistych i asertywnej postawy w relacji z podopiecznym i rodzicem, przeciwdziałanie oznakom wypalenia zawodowego, rozmowy superwizyjne (psychologiczno-terapeutyczne) mające na celu dzielenie się doświadczeniami w pracy, obniżanie napięcia emocjonalnego związanego z pracą z podopiecznym, wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się wyzwań i problemów oraz motywowanie do wysokiej jakości pracy.

Psycholog w projekcie:

– motywuje i nakierowuje do osiągania założonych celów uczestników projektu.

– udziela wsparcia psychologicznego uczestnikom projektu i rodzicom/opiekunom

– stanowi wsparcie dla asystentów w bieżących sprawach dotyczących pracy z BO, współpracy z rodziną oraz innymi instytucjami, z którymi ma do czynienia podczas swojej pracy,

– jest pośrednikiem między asystentem a rodzicem dziecka (albo dorosłą osobą z niepełnosprawnością), szczególnie w sytuacji trudności we wzajemnej komunikacji, wspiera w rozwiązywaniu nieporozumień podczas trójstronnych rozmów.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI:

1. Rekrutacja uczestników, określenie indywidualnych potrzeb i celów rozwojowych – kwiecień – czerwiec 2019

2. Rekrutacja uzupełniająca uczestników – lipiec 2019 – marzec 2020 (w razie potrzeby)

3. Rekrutacja asystentów – kwiecień – lipiec 2019

4. Rekrutacja uzupełniająca asystentów – sierpień 2019 – marzec 2020 (w razie potrzeby)

5. Konsultacje psychologa – kwiecień 2019 – marzec 2020

6. Realizacja usług asystencji kwiecień 2019 – marzec 2020

7. Wsparcie edukacyjne dla rodzin – kwiecień 2019 – marzec 2020

8. Monitoring pracy asystentów, współpraca z beneficjentami i ich najbliższym otoczeniem (rodzinami) – kwiecień 2019 – marzec 2020

9. Opracowanie i aktualizacja Indywidualnych Planów Działania dla każdego beneficjenta, ocena postępów i uzyskanych rezultatów – kwiecień 2019 – marzec 2020

10. Zarządzanie projektem – kwiecień 2019 – marzec 2020

11. Obsługa biurowa, księgowa i  kadrowa projektu, sprawozdawczość – kwiecień 2019 – marzec 2020

12. Ewaluacja projektu – luty – marzec 2020

13. Audyt projektu styczeń – marzec 2020 

Audyt nie został przeprowadzony z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii.