lata 2017-2019

lata 2017-2019

Ośrodek AON – Info

Od 1.04.17 do 31.03.2019 prowadzimy współfinansowany przez PFRON (zgodnie z umową nr ZZB/000424/BF/D) projekt Usługa Asystenta ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON

 

Do projektu w pierwszym okresie realizacji projektu zostaną zrekrutowane 43 osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Warunkiem przyjęcia do realizowanego projektu jest przede wszystkim: posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego.

Rekrutacja BO jest prowadzona w następujących etapach:

 1. Ogłoszenie naboru do projektu. Odbywa się ono za pomocą strony internetowej Fundacji, gdzie wraz z informacją zamieszczana jest ankieta rekrutacyjna. Ponadto rekrutacja odbywa się poprzez dystrybucję ankiet wśród naszych aktualnych klientów;
 2. Przyjęcie ON do projektu. Odbywa się ono po przyjęciu wypełnionej ankiety wraz z załączoną kopią orzeczenia o niepełnosprawności;
 3. Opracowanie arkusza obserwacji. Działanie to prowadzone jest w sposób indywidualny dla każdego BO;
 4. Opracowanie IPD oraz aktualizacja/prowadzenie IPD;
 5. Przydział asystenta do BO oraz podpisanie kontaktu pomiędzy BO a asystentem;
 6. W przypadku braku wolnych miejsc – utworzenie listy rezerwowej i prowadzenie analogicznej rekrutacji uzupełniającej.

Projekt realizujemy w oparciu o następujący harmonogram realizacji projektu

 1. a)Zarządzanie projektem – cały okres realizacji projektu
 2. b)Rekrutacja BO, określenie indywidualnych potrzeb i celi rozwojowych(arkusz obserwacji – 1.04.17 do 30.11.2018r.
 3. c)Rekrutacja uzupełniająca BO (w razie potrzeby)
 4. d)Rekrutacja asystentów – 1.04.17 do 30.11.2018r.
 5. e)Rekrutacja uzupełniająca asystentów (w razie potrzeby)
 6. f)Konsultacje psychologa – cały okres realizacji projektu
 7. g)Monitoring pracy asystentów , współpraca z BO i najbliższym
 8. h)otoczeniem (rodzinami) BO – cały okres realizacji projektu
 9. i)Usługa asystenta ON – cały okres realizacji projektu
 10. j)Opracowanie i aktualizacja IPD, ocena postępów – cały okres realizacji projektu

Podstawową formą wsparcia w projekcie jest usługa asystenta ON. Usługa asystenta

Każdemu BO przyznajemy asystenta spośród osób zatrudnionych  (w większości  pracowników i wieloletnich współpracowników) przez Fundację.

Kluczową kwestią jest dla nas budowanie dobrych, stabilnych oraz rokujących na dłuższy okres czasu relacji asystent – beneficjent, a także asystent-rodzina beneficjenta. Bardziej niż na ilość stawiamy tu na jakość, ze względu na dobro i komfort psychiczny beneficjentów, ich dobre funkcjonowanie w szkole, wśród rówieśników oraz w rodzinie, w społeczeństwie, a także na długofalową poprawę jakości ich życia dzięki wsparciu AON.

Asystenci pracują z klientami w oparciu o KONTRAKT, w którym sprecyzowany jest między innymi zakres obowiązków zawodowych asystenta dostosowany do potrzeb ON, cele cząstkowe jego pracy oraz miejsce i czas pracy, ilość godzin oferowanego wsparcia na miesiąc, dane osobowe i kontaktowe Beneficjenta i Asystenta.

Czas pracy asystenta jest elastyczny w miarę potrzeb BO i dostosowany do tych potrzeb.

Asystenci wspierają BO w spędzaniu czasu wolnego, umożliwiają dojazd na rehabilitacje, zajęcia sportowe pozaszkolne, do miejsc kultury i rozrywki, wspierają w nabywaniu nowych umiejętności edukacyjnych, życiowych i społecznych, itp.

Zatrudniony w projekcie psycholog udziela indywidualnych konsultacji psychologicznych.