lata 2015-2017

lata 2015-2017

 

Projekt „Usługa Asystenta ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON” – współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – realizowany w okresie 04.2015 – 03.2017

Opis projektu

Działania projektu są kontynuacją wcześniejszych programów Fundacji i zakładają prowadzenie na terenie województwa mazowieckiego i pomorskiego i łódzkiego aktywizacji (rehabilitacji) społecznej osób niepełnosprawnych w oparciu o działania w zakresie aktywnej integracji. Działania projektowe kierujemy do dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych.

W 2015 roku  realizując projekt obsługiwaliśmy

–  w województwie  mazowieckim  35BO w tym 30-ro dzieci i 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

–  w województwie pomorskim  16 BO w tym 5-cioro dzieci i 11 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Kolejnym krokiem po rekrutacji beneficjenta i określeniu jego potrzeb było przyznanie asystenta, którego kwalifikacje odpowiadają tym potrzebom. Podstawą rozpoczęcia współpracy asystenta z jego klientem był sporządzony przez psychologa podczas wspólnego spotkania kontrakt. W kontrakcie zawarty został m.in. zakres obowiązków zawodowych i cząstkowe cele działania asystenta względem potrzeb ON, miejsce i czas pracy oraz przybliżona ilość i godzin wsparcia w miesiącu, długość jednej sesji.

Zatrudniliśmy 42 asystentów ON do realizacji wsparcia dla beneficjentów. Większoś z nich

to zaufani pracownicy wcześniejszych projektów, którzy mają bogate doświadczenie w pracy

z osobami niepełnosprawnymi. Zatrudniając kilka nowych osób braliśmy pod uwagę kierunkowe wykształcenie kandydatów (psychologia, pedagogika, socjologia lub pokrewne) albo dotychczasowe doświadczenie/ kontakt z dziećmi i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Kluczową kwestią jest dla nas budowanie dobrych, stabilnych i rokujących na dłuższy okres czasu relacji asystent – beneficjent. Bardziej niż na ilość stawiamy tu na jakość, ze względu na dobro i komfort psychiczny beneficjentów oraz ich rodzin, a także na długofalową poprawę jakości ich życia dzięki wsparciu AON.

Dotychczas beneficjenci projektu otrzymali 17 836 godzin wsparcia od 42 zatrudnionych przy projekcie asystentów. Nasi asystenci pracowali głównie w przedszkolach i szkołach, jako asystenci „cienie” wspierając koncentrację ON podczas zajęć oraz dbając o aktywną integrację z rówieśnikami podczas przerw a także w domu, popołudniami wspólnie spędzając czas, odrabiając lekcje, wspomagając rehabilitacje poprzez prowadzenie ćwiczeń zalecanych przez specjalistów (logopedów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów), zachęcając do uczestnictwa

w imprezach kulturalnych. Praca asystentów z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi polegała natomiast głównie na wsparciu w dojazdach na rehabilitację, do urzędów, szkół, pomoc

w poruszaniu się po mieście. Te działania miały na celu wsparcie w aktywizacji społecznej, ale też zawodowej beneficjentów, większą aktywność w życiu kulturalnym, wzrost motywacji

i poczucia własnej wartości.

Z oceny dotychczasowej pracy asystentów wynika, że uzyskali oni postępy zarówno

w szkołach przy wspomaganiu koncentracji podczas zajęć, w polepszaniu relacji

z rówieśnikami, niejednokrotnie zapobiegali konfliktom rówieśniczym. Podczas pracy poza szkołą mieli efekty w zakresie zwykłych czynności życia codziennego: zwiększenie samoobsługi, samodzielności w przygotowywaniu sobie posiłków, trenowanie organizacji czasu wolnego, koncentracji przy odrabianiu lekcji, poprawy kondycji fizycznej, ale też

w postaci zwiększenia kompetencji społecznych, poprzez kontakt osobisty z asystentem, wspólne wyjścia na basen, do kina, na spacer. Z informacji zwrotnej od rodziców wiemy, że praca asystentów przyniosła same pożytki dla ich niepełnosprawnych dzieci i wpłynęła przy tym znacznie na poprawę, jakości życia całej rodziny. Wsparcie asystentów jest cenne na każdym etapie życia i rozwoju ON. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, sprawne intelektualnie a poruszające się na wózkach doceniły je ze względu na możliwość wyjścia z domu, zwiększenie samodzielności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym (np. już nie musiały jeździć z własnymi rodzicami do szkół i na rozmowy kwalifikacyjne), co istotnie wpłynęło na zwiększenie ich motywacji do pełnienia nowych ról społecznych.

Beneficjenci projektu lub rodzice (w przypadku dzieci) mieli możliwość korzystania, oprócz wsparcia asystenta, z indywidualnych konsultacji psychologicznych podczas osobistych spotkań w Fundacji. Większość rodziców lub opiekunów skorzystało z takiej możliwości.

Dodatkowo działania Fundacji w ramach projektu wspierane były przez asystentów wolontariuszy. Beneficjenci projektu otrzymali 360 godzin wsparcia od 6 wolontariuszy. Do ich zadań należały czynności analogiczne do tych wykonywanych przez asystentów zatrudnionych w Fundacji. Wspólnie spędzali oni czas wolny z beneficjentami, ćwiczyli czynności dnia codziennego, wspomagali działania terapeutyczne według wskazówek terapeutów, wspierali podczas wyjść na imprezy kulturalne, ćwiczyli różne umiejętności społeczne, w tym podczas zajęć szkolnych jako „cienie” wspierając właściwe postawy na lekcjach, integrację

z rówieśnikami oraz umiejętność koncentracji na zadaniach.

 

Program usług asystenckich kontynuowany będzie w 2016 r.

Projekt „Usługi asystenta osoby z niepełnosprawnościami – wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnych” – współfinansowany ze środków Miasta St. Warszawy, realizowany w okresie 12.2015 do 11.2018.