lata 2020-2021

Projekt

„Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością narzędziem rehabilitacji społecznej”

realizowany w okresie 1.04.2020 – 31.03.2021

w ramach konkursu PFRON nr 1/2019 „Kierunek AKTYWNOŚĆ”

współfinansowany ze środków PFRON

na podstawie umowy nr ZZB/000600/BF/D z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Głównym celem projektu jest poprawa i utrzymanie kompetencji społecznych i funkcjonowania Osób z Niepełnosprawnością (OzN).

Dodatkowym celem jest poprawa funkcjonowania całej rodziny poprzez wsparcie psychologiczne i edukacyjne dla opiekunów faktycznych OzN oraz samych asystentów.

 

WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Do projektu zostanie przyjętych 50 osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa mazowieckiego . Będą to osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Rekrutacja BO będzie prowadzona w następujących etapach:

 1. Ogłoszenie naboru do projektu na stronie internetowej Fundacji wraz z ankietą rekrutacyjną oraz poprzez dystrybucję ankiet wśród naszych aktualnych podopiecznych;
 2. Przyjęcie BO do projektu poprzez wypełnienie ankiety oraz załączenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności;
 3. Wypełnienie arkusza obserwacji indywidualnie dla każdego BO;
 4. Opracowanie IPD dla każdego BO;
 5. Przydział asystenta do BO oraz podpisanie kontaktu pomiędzy BO a asystentem;
 6. Utworzenie listy rezerwowej;
 7. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona analogicznie do rekrutacji wstępnej aż do uzyskania kompletu BO lub w przypadku rezygnacji BO z udziału w projekcie.

PROPONOWANE W PROJEKCIE FORMY WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO DLA BO:

 1. USŁUGA ASYSTENCJI

Asystent pracując indywidualnie z BO pomoże mu nabyć i rozwinąć umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, komunikowania się z otoczeniem oraz odnajdywania się w różnych rolach społecznych. Usługa ta pomaga pokonać wynikające z niepełnosprawności bariery oraz przeciwdziała społecznemu i zawodowemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie im korzystania z edukacji, kultury, terapii, zajęć sportowych, artystycznych i innych aktywności oraz dając wsparcie na rynku pracy. Asystent ON poprzez pracę z beneficjentem przygotowuje go do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, w stopniu w jakim umożliwia to stan zdrowia beneficjenta. Usługa stwarza szczególnie młodym ludziom szansę na lepszy rozwój i poszerza zakres życiowych możliwości. Pracując nad ustalonymi kontraktem celami cząstkowymi swojej pracy asystent umożliwia BO osiągnięcie możliwie największej indywidualnej samodzielności oraz aktywności społecznej i zawodowej.

 1. KONSULTACJE PSYCHOLOGA

Po zgłoszeniu uczestnika do projektu psycholog przeprowadza wywiad rekrutacyjny, wypełnia arkusz obserwacji oraz ustala Indywidualny Plan Działania (IPD) i dobiera uczestnikowi odpowiedniego asystenta. Plan IPD jest monitorowany i aktualizowany przez psychologa. Końcowy wywiad psychologa z uczestnikiem ustala uzyskane rezultaty. Celem formy wsparcia jest diagnoza deficytów funkcjonowania uczestnika w chwili przystąpienia do projektu, określenie obszarów wsparcia oraz monitorowanie uzyskanych postępów.

 1. SPECJALISTYCZNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE RODZIN I ASYSTENTÓW

Wsparcie psychologiczne w projekcie to w szczególności dbanie o prawidłowy kontakt asystenta z podopiecznym oraz rodzicem, wsparcie w planowaniu i organizacji pracy asystenta, wyznaczanie celów i sposobów pracy z podopiecznym, kształtowanie cech osobistych i asertywnej postawy w relacji z podopiecznym i rodzicem, przeciwdziałanie oznakom wypalenia zawodowego, rozmowy superwizyjne (psychologiczno-terapeutyczne) mające na celu dzielenie się doświadczeniami w pracy, obniżanie napięcia emocjonalnego związanego z pracą z podopiecznym, wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się wyzwań i problemów oraz motywowanie do wysokiej jakości pracy.

Celem zastosowania tej formy wsparcia jest poprawa całościowego funkcjonowania BO, jego relacji i komunikacji z otoczeniem, zapewnienie harmonijnej współpracy asystenta z BO i jego rodziną oraz najbliższym otoczeniem. Zapobiega ona ewentualnym konfliktom z asystentem. Zapewnia wzrost motywacji BO w dążeniu do osiągania celów cząstkowych i trenowanych z asystentem umiejętności. Wspiera efektywność usługi asystenckiej. Psycholog pomoże w minimalizacji występowania zachowań trudnych, a w sytuacji kryzysowej pracuje nad bieżącym problemem BO w relacji z otoczeniem jak i asystentem.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI:

 1. Rekrutacja uczestników, określenie indywidualnych potrzeb i celów wsparcia –kwiecień – lipiec 2020
 2. Rekrutacja uzupełniająca uczestników –sierpień 2020 – marzec 2021(w razie potrzeby)
 3. Rekrutacja asystentów – kwiecień – lipiec 2020
 4. Rekrutacja uzupełniająca asystentów – sierpień 2020 – marzec 2021 (w razie potrzeby)
 5. Konsultacje psychologa – kwiecień 2020 – marzec 2021
 6. Realizacja usług asystencji – kwiecień 2020 – marzec 2021
 7. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne rodzin i asystentów – kwiecień 2020 – marzec 2021
 8. Monitoring pracy asystentów, współpraca z BO i ich najbliższym otoczeniem (rodzinami) – kwiecień 2020 – marzec 2021
 9. Opracowanie i aktualizacja Indywidualnych Planów Działania dla każdego beneficjenta, ocena postępów i uzyskanych rezultatów – kwiecień 2020 – marzec 2021
 10. Zarządzanie projektem – kwiecień 2020 – marzec 2021
 11. Obsługa biurowa, księgowa i  kadrowa projektu, sprawozdawczość – kwiecień 2020 – marzec 2021
 12. Ewaluacja projektu – styczeń – marzec 2021
 13. Audyt projektu styczeń – marzec 2021

 

 

 

                                   

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 jest resortowym programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanym z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

W ramach Programu Fundacja „Hej, koniku!” realizuje zadanie obejmujące świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Celem zadania, zgodnie z założeniami Programu, jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie asystenta. Zakres działania asystentów  to, między innymi, pomoc w korzystaniu z systemu edukacji, ochrony zdrowia, z oferty kulturalnej, w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych, w spędzaniu czasu wolnego na realizacji swoich zainteresowań.

Zadanie przewiduje realizację 14 440 godzin usług asystenckich dla 30 osób z niepełnosprawnościami.

Adresatami zadania mogą być osoby powyżej 16 roku życia, mieszkający w województwie mazowieckim, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, łącznie ze wskazaniami stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji.

Okres realizacji zadania: 2 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania – 643 200,00 zł